.
* Ngày: 27-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 63 - Lô 2 Số: 32 39 - Xiên 4: 19 74 21 27 - 3 Càng: 344 - Đề 5 con: 74 15 54 89 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1183
* Ngày: 26-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 98 - Lô 2 Số: 22 08 - Xiên 4: 56 27 46 64 - 3 Càng: 208 - Đề 5 con: 47 10 20 46 72 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 995
* Ngày: 25-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 30 - Lô 2 Số: 19 01 - Xiên 4: 73 31 5 92 - 3 Càng: 186 - Đề 5 con: 92 23 13 5 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 191
* Ngày: 24-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 74 - Lô 2 Số: 5 74 - Xiên 4: 94 85 61 03 - 3 Càng: 790 - Đề 5 con: 25 56 94 20 76 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1606
* Ngày: 23-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 83 - Lô 2 Số: 54 3 - Xiên 4: 89 17 23 31 - 3 Càng: 846 - Đề 5 con: 30 89 81 80 18 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 467
* Ngày: 22-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 69 - Lô 2 Số: 7 96 - Xiên 4: 78 44 23 92 - 3 Càng: 593 - Đề 5 con: 70 41 41 26 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 932
* Ngày: 21-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 10 - Lô 2 Số: 44 26 - Xiên 4: 10 10 34 64 - 3 Càng: 232 - Đề 5 con: 79 14 64 22 10 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 183
* Ngày: 20-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 39 - Lô 2 Số: 49 74 - Xiên 4: 70 26 36 21 - 3 Càng: 737 - Đề 5 con: 59 42 22 34 Kết Quả: THUA Người Chơi: 755
* Ngày: 19-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 35 - Lô 2 Số: 39 68 - Xiên 4: 32 44 13 07 - 3 Càng: 750 - Đề 5 con: 54 54 25 90 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1504
* Ngày: 18-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 06 - Lô 2 Số: 06 22 - Xiên 4: 44 81 92 41 - 3 Càng: 521 - Đề 5 con: 89 79 92 9 60 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 109
* Ngày: 17-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 14 - Lô 2 Số: 50 88 - Xiên 4: 71 25 31 10 - 3 Càng: 507 - Đề 5 con: 69 36 45 66 Kết Quả: THUA Người Chơi: 425
* Ngày: 16-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 68 - Lô 2 Số: 83 35 - Xiên 4: 16 32 05 90 - 3 Càng: 405 - Đề 5 con: 05 15 56 27 32 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1433
* Ngày: 15-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 15 - Lô 2 Số: 05 11 - Xiên 4: 71 27 94 27 - 3 Càng: 588 - Đề 5 con: 83 18 27 26 27 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1597
* Ngày: 14-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 16 - Lô 2 Số: 74 18 - Xiên 4: 14 76 28 76 - 3 Càng: 184 - Đề 5 con: 80 76 40 42 01 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 559
* Ngày: 13-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 02 - Lô 2 Số: 23 74 - Xiên 4: 60 29 83 88 - 3 Càng: 575 - Đề 5 con: 30 85 10 88 15 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1314
* Ngày: 12-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 57 - Lô 2 Số: 18 72 - Xiên 4: 05 07 44 93 - 3 Càng: 823 - Đề 5 con: 8 57 07 11 53 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 466
* Ngày: 11-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 12 - Lô 2 Số: 24 27 - Xiên 4: 04 56 98 00 - 3 Càng: 168 - Đề 5 con: 80 33 22 93 04 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1026
* Ngày: 10-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 19 - Lô 2 Số: 00 22 - Xiên 4: 78 60 19 19 - 3 Càng: 595 - Đề 5 con: 82 95 33 60 71 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 470
* Ngày: 09-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 19 - Lô 2 Số: 15 18 - Xiên 4: 72 68 31 54 - 3 Càng: 952 - Đề 5 con: 10 68 54 52 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1494
* Ngày: 08-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 45 - Lô 2 Số: 45 11 - Xiên 4: 04 71 35 60 - 3 Càng: 402 - Đề 5 con: 71 27 45 72 17 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1285
* Ngày: 07-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 28 - Lô 2 Số: 24 74 - Xiên 4: 31 53 11 41 - 3 Càng: 122 - Đề 5 con: 35 86 76 16 11 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 764
* Ngày: 06-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 37 - Lô 2 Số: 98 94 - Xiên 4: 83 72 82 94 - 3 Càng: 828 729 - Đề 5 con: 37 98 94 95 99 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 756
* Ngày: 05-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 32 - Lô 2 Số: 35 78 - Xiên 4: 78 61 19 48 - 3 Càng: 699 - Đề 5 con: 74 80 80 48 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1129
* Ngày: 04-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 27 - Lô 2 Số: 45 33 - Xiên 4: 27 16 27 57 - 3 Càng: 708 - Đề 5 con: 14 29 15 27 48 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 692
* Ngày: 03-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 52 - Lô 2 Số: 32 79 - Xiên 4: 18 31 23 02 - 3 Càng: 789 - Đề 5 con: 02 31 67 23 50 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1550
* Ngày: 02-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 47 - Lô 2 Số: 14 30 - Xiên 4: 29 49 4 38 - 3 Càng: 791 - Đề 5 con: 4 38 55 49 10 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1361
* Ngày: 01-11-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 84 - Lô 2 Số: 65 66 - Xiên 4: 23 60 9 20 - 3 Càng: 553 - Đề 5 con: 43 71 74 04 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 732
* Ngày: 31-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 62 - Lô 2 Số: 93 9 - Xiên 4: 20 77 11 47 - 3 Càng: 385 - Đề 5 con: 77 01 98 47 11 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1463
* Ngày: 30-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 69 - Lô 2 Số: 83 43 - Xiên 4: 34 49 26 11 - 3 Càng: 500 - Đề 5 con: 32 70 34 41 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1534
* Ngày: 29-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 86 - Lô 2 Số: 21 7 - Xiên 4: 48 68 3 31 - 3 Càng: 726 - Đề 5 con: 3 68 35 20 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 206
* Ngày: 28-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 81 - Lô 2 Số: 39 87 - Xiên 4: 61 84 25 38 - 3 Càng: 795 - Đề 5 con: 45 57 44 74 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1029
* Ngày: 27-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 28 - Lô 2 Số: 70 51 - Xiên 4: 54 30 8 09 - 3 Càng: 577 - Đề 5 con: 38 62 65 12 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1043
* Ngày: 26-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 80 - Lô 2 Số: 24 61 - Xiên 4: 19 01 39 99 - 3 Càng: 460 - Đề 5 con: 09 33 34 01 91 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1460
* Ngày: 25-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 52 - Lô 2 Số: 71 71 - Xiên 4: 39 41 34 45 - 3 Càng: 592 - Đề 5 con: 60 60 35 81 Kết Quả: THUA Người Chơi: 631
* Ngày: 24-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 42 - Lô 2 Số: 8 20 - Xiên 4: 61 84 18 52 - 3 Càng: 915 - Đề 5 con: 18 17 46 84 52 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 586
* Ngày: 24-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 97 - Lô 2 Số: 29 58 - Xiên 4: 24 94 53 97 - 3 Càng: 735 - Đề 5 con: 14 6 62 94 17 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1754
* Ngày: 23-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 76 - Lô 2 Số: 76 33 - Xiên 4: 21 22 15 19 - 3 Càng: 516 - Đề 5 con: 25 15 22 19 06 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1346
* Ngày: 22-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 20 - Lô 2 Số: 58 46 - Xiên 4: 44 29 60 13 - 3 Càng: 967 - Đề 5 con: 53 56 29 28 12 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 845
* Ngày: 21-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 55 - Lô 2 Số: 57 22 - Xiên 4: 74 55 28 82 - 3 Càng: 753 - Đề 5 con: 33 88 18 82 55 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 231
* Ngày: 20-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 87 - Lô 2 Số: 73 21 - Xiên 4: 47 99 24 78 - 3 Càng: 449 - Đề 5 con: 21 34 49 99 78 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 891
* Ngày: 19-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 30 - Lô 2 Số: 8 42 - Xiên 4: 86 44 33 54 - 3 Càng: 407 - Đề 5 con: 80 44 54 33 47 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1108
* Ngày: 18-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 18 - Lô 2 Số: 17 96 - Xiên 4: 28 96 31 62 - 3 Càng: 207 - Đề 5 con: 09 22 96 33 13 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 128
* Ngày: 17-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 10 - Lô 2 Số: 31 13 - Xiên 4: 48 81 35 37 - 3 Càng: 509 - Đề 5 con: 37 55 35 81 40 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1591
* Ngày: 16-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 78 - Lô 2 Số: 72 60 - Xiên 4: 49 46 25 56 - 3 Càng: 230 - Đề 5 con: 61 46 45 62 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1057
* Ngày: 15-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 17 - Lô 2 Số: 25 5 - Xiên 4: 85 40 30 88 - 3 Càng: 218 - Đề 5 con: 18 40 88 25 30 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1069
* Ngày: 14-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 44 - Lô 2 Số: 56 65 - Xiên 4: 77 67 68 18 - 3 Càng: 245 - Đề 5 con: 18 19 57 25 13 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 210
* Ngày: 13-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 65 - Lô 2 Số: 39 17 - Xiên 4: 90 23 38 32 - 3 Càng: 273 - Đề 5 con: 17 22 59 32 05 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 774
* Ngày: 12-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 83 - Lô 2 Số: 61 42 - Xiên 4: 39 27 8 48 - 3 Càng: 944 - Đề 5 con: 77 36 38 48 Kết Quả: THUA Người Chơi: 493
* Ngày: 11-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 59 - Lô 2 Số: 69 44 - Xiên 4: 44 77 25 65 - 3 Càng: 683 - Đề 5 con: 34 60 44 99 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1244
* Ngày: 10-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 47 - Lô 2 Số: 5 42 - Xiên 4: 84 38 16 84 - 3 Càng: 085 - Đề 5 con: 23 85 76 84 27 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1343
* Ngày: 09-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 39 - Lô 2 Số: 6 92 - Xiên 4: 45 53 9 84 - 3 Càng: 156 - Đề 5 con: 9 84 53 56 92 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1302
* Ngày: 08-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 70 - Lô 2 Số: 45 14 - Xiên 4: 62 18 59 68 - 3 Càng: 195 - Đề 5 con: 50 33 59 11 66 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1106
* Ngày: 07-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 27 - Lô 2 Số: 65 26 - Xiên 4: 75 46 41 59 - 3 Càng: 252 - Đề 5 con: 82 75 69 22 73 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1331
* Ngày: 06-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 30 - Lô 2 Số: 16 14 - Xiên 4: 38 13 19 16 - 3 Càng: 300 - Đề 5 con: 27 44 70 13 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1683
* Ngày: 05-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 66 - Lô 2 Số: 68 72 - Xiên 4: 60 79 6 56 - 3 Càng: 395 - Đề 5 con: 78 34 63 56 Kết Quả: THUA Người Chơi: 179
* Ngày: 04-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 49 - Lô 2 Số: 20 42 - Xiên 4: 60 72 38 91 - 3 Càng: 747 - Đề 5 con: 69 13 72 28 47 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1289
* Ngày: 03-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 60 - Lô 2 Số: 22 35 - Xiên 4: 54 21 19 79 - 3 Càng: 957 - Đề 5 con: 27 21 79 19 81 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 744
* Ngày: 02-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 30 - Lô 2 Số: 63 11 - Xiên 4: 01 61 15 61 - 3 Càng: 255 - Đề 5 con: 8 77 38 15 59 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 730
* Ngày: 01-10-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 31 - Lô 2 Số: 71 76 - Xiên 4: 41 64 29 01 - 3 Càng: 350 - Đề 5 con: 69 79 27 86 Kết Quả: THUA Người Chơi: 457
* Ngày: 30-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 62 - Lô 2 Số: 48 52 - Xiên 4: 44 31 14 13 - 3 Càng: 623 - Đề 5 con: 98 31 13 11 14 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 270
* Ngày: 29-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 32 - Lô 2 Số: 23 39 - Xiên 4: 09 35 41 78 - 3 Càng: 604 - Đề 5 con: 41 23 5 78 77 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1217
* Ngày: 28-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 59 - Lô 2 Số: 79 5 - Xiên 4: 11 61 01 80 - 3 Càng: 785 - Đề 5 con: 34 42 12 21 80 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 226
* Ngày: 27-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 14 - Lô 2 Số: 16 97 - Xiên 4: 60 47 9 34 - 3 Càng: 555 - Đề 5 con: 08 11 47 9 34 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1401
* Ngày: 26-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 15 - Lô 2 Số: 83 19 - Xiên 4: 43 52 25 94 - 3 Càng: 217 - Đề 5 con: 25 94 05 52 94 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 200
* Ngày: 25-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 86 - Lô 2 Số: 07 30 - Xiên 4: 76 54 14 62 - 3 Càng: 446 - Đề 5 con: 01 60 43 29 48 Kết Quả: THUA Người Chơi: 440
* Ngày: 24-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 74 - Lô 2 Số: 64 15 - Xiên 4: 44 60 13 90 - 3 Càng: 977 - Đề 5 con: 90 78 13 60 72 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1212
* Ngày: 23-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 77 - Lô 2 Số: 8 07 - Xiên 4: 72 58 43 56 - 3 Càng: 233 - Đề 5 con: 72 34 76 29 49 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1573
* Ngày: 22-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 81 - Lô 2 Số: 40 58 - Xiên 4: 76 88 34 71 - 3 Càng: 949 - Đề 5 con: 61 34 71 98 71 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 262
* Ngày: 21-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 24 - Lô 2 Số: 36 7 - Xiên 4: 52 37 34 28 - 3 Càng: 381 - Đề 5 con: 45 34 83 28 37 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1522
* Ngày: 20-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 91 - Lô 2 Số: 66 29 - Xiên 4: 82 18 12 10 - 3 Càng: 457 - Đề 5 con: 25 18 69 19 82 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 459
* Ngày: 19-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 39 - Lô 2 Số: 74 22 - Xiên 4: 84 76 16 01 - 3 Càng: 768 - Đề 5 con: 75 52 40 99 Kết Quả: THUA Người Chơi: 889
* Ngày: 18-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 49 - Lô 2 Số: 18 53 - Xiên 4: 35 82 11 89 - 3 Càng: 835 - Đề 5 con: 82 89 01 11 65 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 553
* Ngày: 17-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 72 - Lô 2 Số: 44 17 - Xiên 4: 36 64 7 99 - 3 Càng: 549 - Đề 5 con: 14 13 70 79 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1681
* Ngày: 16-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 42 - Lô 2 Số: 82 22 - Xiên 4: 48 32 30 84 - 3 Càng: 538 - Đề 5 con: 28 93 75 84 38 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 90
* Ngày: 15-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 21 - Lô 2 Số: 84 19 - Xiên 4: 32 75 18 14 - 3 Càng: 488 - Đề 5 con: 33 24 16 04 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1546
* Ngày: 14-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 82 - Lô 2 Số: 38 23 - Xiên 4: 67 00 00 84 - 3 Càng: 332 - Đề 5 con: 15 72 16 84 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1353
* Ngày: 13-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 46 - Lô 2 Số: 30 15 - Xiên 4: 64 99 32 84 - 3 Càng: 461 - Đề 5 con: 48 91 64 33 49 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 593
* Ngày: 12-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 83 - Lô 2 Số: 53 18 - Xiên 4: 84 13 13 53 - 3 Càng: 480 - Đề 5 con: 08 5 13 38 49 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1088
* Ngày: 11-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 94 - Lô 2 Số: 96 26 - Xiên 4: 13 96 13 70 - 3 Càng: 957 - Đề 5 con: 54 19 12 13 72 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1253
* Ngày: 10-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 67 - Lô 2 Số: 49 13 - Xiên 4: 62 57 41 60 - 3 Càng: 845 - Đề 5 con: 44 08 12 29 57 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1436
* Ngày: 09-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 41 - Lô 2 Số: 40 10 - Xiên 4: 53 25 10 78 - 3 Càng: 583 - Đề 5 con: 24 25 10 78 88 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1330
* Ngày: 08-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 12 - Lô 2 Số: 20 45 - Xiên 4: 12 81 51 18 - 3 Càng: 938 - Đề 5 con: 78 60 56 51 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1315
* Ngày: 07-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 45 - Lô 2 Số: 14 84 - Xiên 4: 27 75 25 76 - 3 Càng: 259 - Đề 5 con: 65 76 49 10 22 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1615
* Ngày: 06-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 03 - Lô 2 Số: 10 34 - Xiên 4: 22 63 31 36 - 3 Càng: 728 - Đề 5 con: 28 86 63 36 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 150
* Ngày: 05-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 24 - Lô 2 Số: 16 49 - Xiên 4: 84 23 17 80 - 3 Càng: 484 - Đề 5 con: 28 25 38 89 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1698
* Ngày: 04-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 60 - Lô 2 Số: 61 64 - Xiên 4: 11 11 77 06 - 3 Càng: 831 - Đề 5 con: 77 11 55 73 9 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 702
* Ngày: 03-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 27 - Lô 2 Số: 17 46 - Xiên 4: 07 80 88 24 - 3 Càng: 782 - Đề 5 con: 80 66 60 17 07 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1535
* Ngày: 02-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 31 - Lô 2 Số: 26 90 - Xiên 4: 39 31 87 48 - 3 Càng: 612 - Đề 5 con: 69 7 38 64 48 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 322
* Ngày: 01-09-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 07 - Lô 2 Số: 23 72 - Xiên 4: 45 20 20 67 - 3 Càng: 922 - Đề 5 con: 67 27 20 15 20 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1238
* Ngày: 31-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 73 - Lô 2 Số: 92 25 - Xiên 4: 55 73 45 60 - 3 Càng: 485 - Đề 5 con: 55 58 20 64 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1121
* Ngày: 30-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 98 - Lô 2 Số: 31 55 - Xiên 4: 49 43 72 23 - 3 Càng: 987 - Đề 5 con: 77 23 43 27 86 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 931
* Ngày: 29-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 56 - Lô 2 Số: 20 12 - Xiên 4: 27 47 19 67 - 3 Càng: 838 - Đề 5 con: 67 55 19 25 47 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1484
* Ngày: 28-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 55 - Lô 2 Số: 43 70 - Xiên 4: 70 76 26 84 - 3 Càng: 831 - Đề 5 con: 29 46 55 84 Kết Quả: THUA Người Chơi: 818
* Ngày: 27-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 09 - Lô 2 Số: 45 15 - Xiên 4: 47 72 20 95 - 3 Càng: 159 - Đề 5 con: 72 95 59 20 12 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1438
* Ngày: 26-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 73 - Lô 2 Số: 51 69 - Xiên 4: 77 12 9 22 - 3 Càng: 528 - Đề 5 con: 38 16 75 47 Kết Quả: THUA Người Chơi: 268
* Ngày: 25-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 27 - Lô 2 Số: 51 25 - Xiên 4: 76 44 23 90 - 3 Càng: 698 - Đề 5 con: 90 89 12 23 44 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 761
* Ngày: 24-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 02 - Lô 2 Số: 28 99 - Xiên 4: 83 73 31 48 - 3 Càng: 198 - Đề 5 con: 48 73 31 46 89 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 930
* Ngày: 23-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 28 - Lô 2 Số: 10 85 - Xiên 4: 32 29 29 85 - 3 Càng: 943 - Đề 5 con: 02 14 32 91 52 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 746
* Ngày: 22-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 01 - Lô 2 Số: 9 35 - Xiên 4: 37 97 18 72 - 3 Càng: 461 - Đề 5 con: 67 97 11 8 37 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1620
* Ngày: 21-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 84 - Lô 2 Số: 21 03 - Xiên 4: 48 25 31 74 - 3 Càng: 157 - Đề 5 con: 74 57 14 25 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 731
* Ngày: 20-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 54 - Lô 2 Số: 23 19 - Xiên 4: 90 82 90 27 - 3 Càng: 675 - Đề 5 con: 71 20 93 90 74 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1758
* Ngày: 19-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 04 - Lô 2 Số: 37 26 - Xiên 4: 57 86 86 83 - 3 Càng: 456 - Đề 5 con: 57 34 83 51 44 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1226
* Ngày: 18-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 36 - Lô 2 Số: 49 61 - Xiên 4: 53 30 8 00 - 3 Càng: 439 - Đề 5 con: 68 43 00 8 30 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1094
* Ngày: 17-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 29 - Lô 2 Số: 25 59 - Xiên 4: 42 82 13 69 - 3 Càng: 416 - Đề 5 con: 16 28 58 36 Kết Quả: THUA Người Chơi: 865
* Ngày: 16-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 87 - Lô 2 Số: 43 76 - Xiên 4: 57 59 4 35 - 3 Càng: 213 - Đề 5 con: 83 41 4 59 35 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1159
* Ngày: 15-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 04 - Lô 2 Số: 04 9 - Xiên 4: 99 61 61 02 - 3 Càng: 136 - Đề 5 con: 12 61 97 71 61 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1679
* Ngày: 14-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 81 - Lô 2 Số: 27 79 - Xiên 4: 33 75 21 91 - 3 Càng: 790 - Đề 5 con: 87 39 63 91 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1681
* Ngày: 13-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 69 - Lô 2 Số: 71 11 - Xiên 4: 49 37 10 05 - 3 Càng: 351 - Đề 5 con: 37 44 10 98 05 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 514
* Ngày: 12-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 77 - Lô 2 Số: 39 75 - Xiên 4: 59 53 5 35 - 3 Càng: 365 - Đề 5 con: 62 82 72 60 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1080
* Ngày: 11-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 65 - Lô 2 Số: 08 59 - Xiên 4: 11 15 14 22 - 3 Càng: 446 - Đề 5 con: 10 22 14 35 00 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1740
* Ngày: 10-08-2021
Dự đoán: BTL: 83 - Lô 2 Số: 65 73 - Xiên 4: 26 75 18 62 - 3 Càng: 621 - Đề 5 con: 94 73 26 62 21 Kết Quả: THUA Người Chơi: 234
* Ngày: 09-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 55 - Lô 2 Số: 11 26 - Xiên 4: 79 18 8 39 - 3 Càng: 877 - Đề 5 con: 18 8 51 53 39 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1328
* Ngày: 08-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 98 - Lô 2 Số: 24 4 - Xiên 4: 26 38 13 99 - 3 Càng: 120 - Đề 5 con: 13 07 38 99 15 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1407
* Ngày: 07-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 69 - Lô 2 Số: 05 76 - Xiên 4: 72 37 09 90 - 3 Càng: 326 - Đề 5 con: 28 37 44 19 26 Kết Quả: THUA Người Chơi: 596
* Ngày: 06-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 58 - Lô 2 Số: 31 84 - Xiên 4: 46 84 46 29 - 3 Càng: 654 - Đề 5 con: 84 67 6 46 14 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 951
* Ngày: 05-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 64 - Lô 2 Số: 34 13 - Xiên 4: 88 22 11 63 - 3 Càng: 934 - Đề 5 con: 64 81 63 11 22 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1524
* Ngày: 04-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 14 - Lô 2 Số: 13 24 - Xiên 4: 12 13 2 89 - 3 Càng: 735 - Đề 5 con: 8 44 89 41 2 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1590
* Ngày: 03-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 55 - Lô 2 Số: 05 17 - Xiên 4: 29 73 12 66 - 3 Càng: 991 - Đề 5 con: 73 04 31 12 66 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1115
* Ngày: 02-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 14 - Lô 2 Số: 34 12 - Xiên 4: 70 03 12 53 - 3 Càng: 424 - Đề 5 con: 8 24 12 65 73 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1430
* Ngày: 01-08-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 72 - Lô 2 Số: 66 27 - Xiên 4: 71 16 18 85 - 3 Càng: 978 - Đề 5 con: 78 19 84 63 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1710
* Ngày: 31-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 58 - Lô 2 Số: 10 82 - Xiên 4: 88 88 14 58 - 3 Càng: 335 - Đề 5 con: 88 47 74 14 12 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 736
* Ngày: 30-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 50 - Lô 2 Số: 12 14 - Xiên 4: 36 65 59 36 - 3 Càng: 680 - Đề 5 con: 53 57 19 36 15 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 132
* Ngày: 29-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 69 - Lô 2 Số: 5 76 - Xiên 4: 72 37 09 90 - 3 Càng: 326 - Đề 5 con: 28 37 44 19 26 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1489
* Ngày: 28-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 61 - Lô 2 Số: 66 6 - Xiên 4: 61 82 46 52 - 3 Càng: 383 - Đề 5 con: 24 46 98 32 42 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 911
* Ngày: 27-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 87 - Lô 2 Số: 24 29 - Xiên 4: 82 96 35 02 - 3 Càng: 788 - Đề 5 con: 71 77 32 82 14 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1377
* Ngày: 26-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 58 - Lô 2 Số: 73 40 - Xiên 4: 74 70 22 67 - 3 Càng: 485 - Đề 5 con: 83 71 83 36 Kết Quả: THUA Người Chơi: 244
* Ngày: 25-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 43 - Lô 2 Số: 99 22 - Xiên 4: 34 52 96 14 - 3 Càng: 443 - Đề 5 con: 80 73 11 41 34 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1104
* Ngày: 24-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 68 - Lô 2 Số: 33 71 - Xiên 4: 77 76 25 83 - 3 Càng: 974 - Đề 5 con: 76 37 52 69 Kết Quả: THUA Người Chơi: 153
* Ngày: 23-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 66 - Lô 2 Số: 22 46 - Xiên 4: 71 18 7 43 - 3 Càng: 163 - Đề 5 con: 43 7 43 24 18 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 122
* Ngày: 22-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 70 - Lô 2 Số: 93 12 - Xiên 4: 13 97 13 14 - 3 Càng: 166 - Đề 5 con: 53 44 54 14 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 520
* Ngày: 21-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 52 - Lô 2 Số: 27 33 - Xiên 4: 56 56 81 33 - 3 Càng: 895 - Đề 5 con: 23 40 74 33 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 348
* Ngày: 20-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 72 - Lô 2 Số: 5 68 - Xiên 4: 74 41 5 38 - 3 Càng: 336 - Đề 5 con: 38 5 68 41 36 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1596
* Ngày: 19-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 22 - Lô 2 Số: 71 54 - Xiên 4: 38 16 16 79 - 3 Càng: 935 - Đề 5 con: 74 78 41 01 Kết Quả: THUA Người Chơi: 789
* Ngày: 18-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 25 - Lô 2 Số: 65 58 - Xiên 4: 08 64 44 30 - 3 Càng: 658 - Đề 5 con: 52 03 72 30 17 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1641
* Ngày: 17-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 46 - Lô 2 Số: 15 49 - Xiên 4: 36 18 99 18 - 3 Càng: 923 - Đề 5 con: 18 14 79 6 90 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1300
* Ngày: 16-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 94 - Lô 2 Số: 5 76 - Xiên 4: 95 11 94 15 - 3 Càng: 708 - Đề 5 con: 14 15 40 5 82 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 850
* Ngày: 15-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 52 - Lô 2 Số: 87 37 - Xiên 4: 47 60 29 82 - 3 Càng: 957 - Đề 5 con: 82 29 60 16 57 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1456
* Ngày: 14-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 34 - Lô 2 Số: 75 32 - Xiên 4: 46 34 41 91 - 3 Càng: 156 - Đề 5 con: 70 91 21 53 91 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1474
* Ngày: 13-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 06 - Lô 2 Số: 8 64 - Xiên 4: 18 93 63 93 - 3 Càng: 953 - Đề 5 con: 07 38 95 93 32 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 413
* Ngày: 12-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 57 - Lô 2 Số: 12 83 - Xiên 4: 27 27 72 46 - 3 Càng: 764 - Đề 5 con: 20 80 56 46 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 421
* Ngày: 11-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 41 - Lô 2 Số: 22 55 - Xiên 4: 98 40 56 21 - 3 Càng: 479 - Đề 5 con: 65 94 55 98 10 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 492
* Ngày: 10-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 47 - Lô 2 Số: 63 67 - Xiên 4: 28 25 7 08 - 3 Càng: 326 - Đề 5 con: 30 48 70 85 Kết Quả: THUA Người Chơi: 233
* Ngày: 09-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 40 - Lô 2 Số: 82 45 - Xiên 4: 51 46 27 21 - 3 Càng: 467 - Đề 5 con: 31 35 48 55 Kết Quả: THUA Người Chơi: 790
* Ngày: 08-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 72 - Lô 2 Số: 20 30 - Xiên 4: 59 27 50 07 - 3 Càng: 346 - Đề 5 con: 84 8 50 54 46 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 608
* Ngày: 07-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 74 - Lô 2 Số: 74 37 - Xiên 4: 27 27 21 74 - 3 Càng: 400 - Đề 5 con: 20 27 27 89 15 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 236
* Ngày: 06-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 19 - Lô 2 Số: 32 64 - Xiên 4: 64 56 83 42 - 3 Càng: 868 - Đề 5 con: 20 68 27 64 22 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 615
* Ngày: 05-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 12 - Lô 2 Số: 36 83 - Xiên 4: 89 89 39 39 - 3 Càng: 627 - Đề 5 con: 39 29 01 95 72 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 517
* Ngày: 04-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 28 - Lô 2 Số: 38 75 - Xiên 4: 42 22 20 84 - 3 Càng: 567 - Đề 5 con: 15 74 80 11 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1030
* Ngày: 03-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 32 - Lô 2 Số: 35 78 - Xiên 4: 78 61 19 48 - 3 Càng: 699 - Đề 5 con: 74 80 80 48 Kết Quả: THUA Người Chơi: 938
* Ngày: 02-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 59 - Lô 2 Số: 35 58 - Xiên 4: 22 40 90 86 - 3 Càng: 781 - Đề 5 con: 81 90 27 75 33 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1192
* Ngày: 01-07-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 78 - Lô 2 Số: 24 61 - Xiên 4: 77 60 33 95 - 3 Càng: 654 - Đề 5 con: 60 75 61 33 95 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1278
* Ngày: 30-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 94 - Lô 2 Số: 11 14 - Xiên 4: 45 85 30 32 - 3 Càng: 308 - Đề 5 con: 85 30 08 32 05 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1118
* Ngày: 29-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 50 - Lô 2 Số: 14 55 - Xiên 4: 33 71 23 52 - 3 Càng: 188 - Đề 5 con: 88 38 44 52 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1153
* Ngày: 28-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 71 - Lô 2 Số: 39 27 - Xiên 4: 21 64 98 31 - 3 Càng: 334 - Đề 5 con: 86 37 58 98 32 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1212
* Ngày: 27-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 60 - Lô 2 Số: 41 13 - Xiên 4: 81 96 36 50 - 3 Càng: 989 - Đề 5 con: 36 87 63 27 76 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 859
* Ngày: 26-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 05 - Lô 2 Số: 31 59 - Xiên 4: 28 62 9 74 - 3 Càng: 505 - Đề 5 con: 90 62 9 42 74 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1057
* Ngày: 25-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 85 - Lô 2 Số: 26 37 - Xiên 4: 45 17 11 60 - 3 Càng: 792 - Đề 5 con: 17 85 03 11 60 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1509
* Ngày: 24-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 04 - Lô 2 Số: 19 12 - Xiên 4: 52 35 59 19 - 3 Càng: 871 - Đề 5 con: 77 79 59 12 04 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1286
* Ngày: 23-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 67 - Lô 2 Số: 87 4 - Xiên 4: 17 87 15 17 - 3 Càng: 699 - Đề 5 con: 87 99 70 59 7 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 655
* Ngày: 22-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 32 - Lô 2 Số: 52 13 - Xiên 4: 18 98 18 45 - 3 Càng: 126 - Đề 5 con: 18 10 58 05 23 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 363
* Ngày: 21-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 78 - Lô 2 Số: 40 78 - Xiên 4: 91 28 33 04 - 3 Càng: 211 - Đề 5 con: 85 38 70 02 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1455
* Ngày: 20-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 78 - Lô 2 Số: 25 70 - Xiên 4: 55 71 34 68 - 3 Càng: 282 - Đề 5 con: 22 84 59 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 759
* Ngày: 19-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 11 - Lô 2 Số: 51 62 - Xiên 4: 16 20 22 37 - 3 Càng: 202 - Đề 5 con: 73 54 33 16 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1726
* Ngày: 18-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 21 - Lô 2 Số: 27 08 - Xiên 4: 38 03 19 8 - 3 Càng: 792 - Đề 5 con: 16 55 38 61 75 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 336
* Ngày: 17-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 35 - Lô 2 Số: 37 74 - Xiên 4: 10 45 62 21 - 3 Càng: 336 - Đề 5 con: 67 39 21 49 22 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 683
* Ngày: 16-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 71 - Lô 2 Số: 67 19 - Xiên 4: 55 12 88 33 - 3 Càng: 622 - Đề 5 con: 18 34 91 88 22 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1359
* Ngày: 15-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 23 - Lô 2 Số: 34 56 - Xiên 4: 22 73 97 78 - 3 Càng: 674 - Đề 5 con: 12 83 78 43 21 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1310
* Ngày: 14-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 69 - Lô 2 Số: 87 60 - Xiên 4: 72 83 24 75 - 3 Càng: 202 - Đề 5 con: 82 73 27 86 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1084
* Ngày: 13-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 76 - Lô 2 Số: 41 18 - Xiên 4: 88 63 63 24 - 3 Càng: 118 - Đề 5 con: 63 52 79 16 63 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 610
* Ngày: 12-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 86 - Lô 2 Số: 76 8 - Xiên 4: 84 56 84 35 - 3 Càng: 848 - Đề 5 con: 14 19 83 31 84 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 434
* Ngày: 11-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 11 - Lô 2 Số: 22 26 - Xiên 4: 71 65 78 09 - 3 Càng: 140 - Đề 5 con: 76 36 11 48 71 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1692
* Ngày: 10-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 62 - Lô 2 Số: 25 88 - Xiên 4: 31 49 10 74 - 3 Càng: 175 - Đề 5 con: 22 70 17 98 Kết Quả: THUA Người Chơi: 576
* Ngày: 09-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 82 - Lô 2 Số: 43 53 - Xiên 4: 30 21 24 07 - 3 Càng: 236 - Đề 5 con: 78 39 44 57 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1527
* Ngày: 08-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 01 - Lô 2 Số: 38 38 - Xiên 4: 18 69 6 26 - 3 Càng: 266 - Đề 5 con: 6 26 26 66 69 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1102
* Ngày: 07-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 54 - Lô 2 Số: 00 6 - Xiên 4: 38 81 29 02 - 3 Càng: 270 - Đề 5 con: 02 31 22 29 81 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 922
* Ngày: 06-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 48 - Lô 2 Số: 80 50 - Xiên 4: 55 39 45 45 - 3 Càng: 563 - Đề 5 con: 42 36 19 55 63 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 770
* Ngày: 05-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 04 - Lô 2 Số: 16 07 - Xiên 4: 64 44 44 44 - 3 Càng: 449 - Đề 5 con: 44 63 02 73 32 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1266
* Ngày: 04-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 71 - Lô 2 Số: 36 10 - Xiên 4: 17 71 68 19 - 3 Càng: 154 - Đề 5 con: 74 20 17 8 30 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 614
* Ngày: 03-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 90 - Lô 2 Số: 22 09 - Xiên 4: 64 37 28 15 - 3 Càng: 721 - Đề 5 con: 21 15 70 28 37 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 768
* Ngày: 02-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 07 - Lô 2 Số: 03 20 - Xiên 4: 54 58 20 77 - 3 Càng: 880 - Đề 5 con: 46 58 14 77 20 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1588
* Ngày: 01-06-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 53 - Lô 2 Số: 53 85 - Xiên 4: 20 68 31 29 - 3 Càng: 304 - Đề 5 con: 11 20 55 29 Kết Quả: THUA Người Chơi: 789
* Ngày: 31-05-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 84 - Lô 2 Số: 51 23 - Xiên 4: 22 73 16 75 - 3 Càng: 611 - Đề 5 con: 22 38 18 67 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1462
* Ngày: 30-05-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 65 - Lô 2 Số: 39 44 - Xiên 4: 33 44 12 97 - 3 Càng: 553 - Đề 5 con: 44 97 73 53 12 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1133
* Ngày: 29-05-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 26 - Lô 2 Số: 19 36 - Xiên 4: 82 68 4 32 - 3 Càng: 132 - Đề 5 con: 63 39 59 92 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1577
* Ngày: 28-05-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 56 - Lô 2 Số: 77 35 - Xiên 4: 53 69 18 15 - 3 Càng: 804 - Đề 5 con: 84 54 70 14 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1019
* Ngày: 27-05-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 99 - Lô 2 Số: 05 22 - Xiên 4: 16 35 27 09 - 3 Càng: 931 - Đề 5 con: 03 27 35 40 09 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 537
* Ngày: 26-05-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 62 - Lô 2 Số: 7 11 - Xiên 4: 51 79 31 33 - 3 Càng: 942 - Đề 5 con: 04 31 79 33 09 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1024
* Ngày: 25-05-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 62 - Lô 2 Số: 48 50 - Xiên 4: 79 29 44 44 - 3 Càng: 992 - Đề 5 con: 19 71 44 70 79 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1423
* Ngày: 24-05-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 73 - Lô 2 Số: 61 77 - Xiên 4: 58 81 20 83 - 3 Càng: 207 - Đề 5 con: 33 66 70 09 Kết Quả: THUA Người Chơi: 130
* Ngày: 23-05-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 49 - Lô 2 Số: 19 38 - Xiên 4: 81 61 4 13 - 3 Càng: 529 - Đề 5 con: 4 13 61 29 7 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1559
* Ngày: 22-05-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 63 - Lô 2 Số: 92 77 - Xiên 4: 26 75 18 62 - 3 Càng: 631 - Đề 5 con: 50 23 16 56 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1784
* Ngày: 21-05-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 74 - Lô 2 Số: 17 46 - Xiên 4: 65 74 75 54 - 3 Càng: 978 - Đề 5 con: 6 23 18 07 75 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 808
* Ngày: 20-05-2021
Dự đoán: Bạch thủ lô: 71 - Lô 2 Số: 72 44 - Xiên 4: 87 30 7 63 - 3 Càng: 397 - Đề 5 con: 7 63 30 11 67 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 406
* Ngày:
Dự đoán: ĐÃ LƯU Kết Quả: Người Chơi: