.
+ Ngày chốt: 20-06-2021
Soi cầu: 65 - 08 - 73 - 71 - 23 - 47 Trả về: MISS Người lấy: 1074
+ Ngày chốt: 19-06-2021
Soi cầu: 52 - 83 - 82 - 81 - 72 - 50 Trả về: BIG WIN Người lấy: 881
+ Ngày chốt: 18-06-2021
Soi cầu: 14 - 39 - 37 - 77 - 02 - 97 Trả về: MISS Người lấy: 448
+ Ngày chốt: 17-06-2021
Soi cầu: 10 - 23 - 62 - 92 - 67 - 81 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1159
+ Ngày chốt: 16-06-2021
Soi cầu: 49 - 84 - 91 - 22 - 55 - 33 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1160
+ Ngày chốt: 15-06-2021
Soi cầu: 39 - 38 - 97 - 05 - 37 - 12 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1630
+ Ngày chốt: 14-06-2021
Soi cầu: 11 - 14 - 26 - 59 - 16 - 98 Trả về: MISS Người lấy: 507
+ Ngày chốt: 13-06-2021
Soi cầu: 75 - 08 - 06 - 23 - 08 - 15 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1149
+ Ngày chốt: 12-06-2021
Soi cầu: 41 - 15 - 50 - 92 - 96 - 54 Trả về: MISS Người lấy: 590
+ Ngày chốt: 11-06-2021
Soi cầu: 05 - 08 - 02 - 35 - 27 - 08 Trả về: BIG WIN Người lấy: 330
+ Ngày chốt: 10-06-2021
Soi cầu: 20 - 02 - 25 - 52 - 24 - 98 Trả về: MISS Người lấy: 1422
+ Ngày chốt: 09-06-2021
Soi cầu: 92 - 63 - 50 - 23 - 29 - 32 Trả về: MISS Người lấy: 596
+ Ngày chốt: 08-06-2021
Soi cầu: 21 - 92 - 41 - 32 - 16 - 13 Trả về: MISS Người lấy: 1415
+ Ngày chốt: 07-06-2021
Soi cầu: 58 - 95 - 90 - 38 - 76 - 91 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1233
+ Ngày chốt: 06-06-2021
Soi cầu: 18 - 98 - 35 - 32 - 91- 57 Trả về: MISS Người lấy: 987
+ Ngày chốt: 05-06-2021
Soi cầu: 34 - 02 - 20 - 07 - 61 - 04 Trả về: BIG WIN Người lấy: 868
+ Ngày chốt: 04-06-2021
Soi cầu: 73 - 98 - 17 - 42 - 94 - 16 Trả về: BIG WIN Người lấy: 359
+ Ngày chốt: 03-06-2021
Soi cầu: 00 - 59 - 94 - 70 - 99 - 84 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1174
+ Ngày chốt: 02-06-2021
Soi cầu: 59 - 20 - 31 - 25 - 42 - 68 Trả về: MISS Người lấy: 477
+ Ngày chốt: 01-06-2021
Soi cầu: 00- 05 - 26 - 63 - 69 - 47 Trả về: BIG WIN Người lấy: 174
+ Ngày chốt: 31-05-2021
Soi cầu: 31 - 61 - 61 - 07 - 75 - 50 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1748
+ Ngày chốt: 30-05-2021
Soi cầu: 21 - 73 - 06 - 82 - 31 - 50 Trả về: BIG WIN Người lấy: 913
+ Ngày chốt: 29-05-2021
Soi cầu: 13 - 14 - 00 - 64 - 87 - 75 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1239
+ Ngày chốt: 28-05-2021
Soi cầu: 28 - 16 - 28 - 67 - 07 - 14 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1788
+ Ngày chốt: 27-05-2021
Soi cầu: 59 - 40 - 72 - 77 - 05 - 78 Trả về: BIG WIN Người lấy: 234
+ Ngày chốt: 26-05-2021
Soi cầu: 04 - 62 - 41 - 82 - 18 - 01 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1678
+ Ngày chốt: 25-05-2021
Soi cầu: 80 - 71 - 66 - 29 - 23 - 83 Trả về: BIG WIN Người lấy: 332
+ Ngày chốt: 24-05-2021
Soi cầu: 59 - 69 - 76 - 51 - 09 - 69 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1338
+ Ngày chốt: 23-05-2021
Soi cầu: 53 - 87 - 74 - 53 - 53 - 41 Trả về: BIG WIN Người lấy: 828
+ Ngày chốt: 22-05-2021
Soi cầu: 40 - 73 - 97 - 37 - 64 - 87 Trả về: BIG WIN Người lấy: 347
+ Ngày chốt: 21-05-2021
Soi cầu: 59 - 04 - 99 - 97 - 82 - 98 Trả về: MISS Người lấy: 159
+ Ngày chốt: 20-05-2021
Soi cầu: 52 - 14 - 69 - 86 - 32 - 49 Trả về: MISS Người lấy: 1224
+ Ngày chốt:
Soi cầu: ĐÃ LƯU Trả về: Người lấy:
508