.
+ Ngày chốt: 25-06-2022
Soi cầu: 82 - 39 - 18 - 99 - 08 - 77 Trả về: BIG WIN Người lấy: 182
+ Ngày chốt: 24-06-2022
Soi cầu: 77 - 45 - 44 - 04 - 40 - 01 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1148
+ Ngày chốt: 23-06-2022
Soi cầu: 41 - 50 - 46 - 16 - 40 - 42 Trả về: BIG WIN Người lấy: 532
+ Ngày chốt: 22-06-2022
Soi cầu: 23 - 25 - 69 - 86 - 27 - 11 Trả về: MISS Người lấy: 775
+ Ngày chốt: 21-06-2022
Soi cầu: 95 - 08 - 04 - 06 - 06 - 05 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1261
+ Ngày chốt: 20-06-2022
Soi cầu: 95 - 74 - 45 - 45 - 98 - 74 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1320
+ Ngày chốt: 19-06-2022
Soi cầu: 11 - 02 - 43 - 72 - 93 - 19 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1202
+ Ngày chốt: 18-06-2022
Soi cầu: 76 - 64 - 50 - 12 - 12 - 25 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1762
+ Ngày chốt: 17-06-2022
Soi cầu: 59 - 74 - 22 - 65 - 17 - 11 Trả về: BIG WIN Người lấy: 580
+ Ngày chốt: 16-06-2022
Soi cầu: 64 - 53 - 74 - 86 - 30 - 99 Trả về: BIG WIN Người lấy: 883
+ Ngày chốt: 15-06-2022
Soi cầu: 74 - 94 - 16 - 74 - 94 - 87 Trả về: BIG WIN Người lấy: 723
+ Ngày chốt: 14-06-2022
Soi cầu: 59 - 73 - 74 - 93 - 38 - 30 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1448
+ Ngày chốt: 13-06-2022
Soi cầu: 29 - 19 - 37 - 39 - 57 - 40 Trả về: BIG WIN Người lấy: 614
+ Ngày chốt: 12-06-2022
Soi cầu: 24 - 90 - 94 - 50 - 31 - 53 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1547
+ Ngày chốt: 11-06-2022
Soi cầu: 27 - 01 - 79 - 75 - 69 - 66 Trả về: BIG WIN Người lấy: 511
+ Ngày chốt: 10-06-2022
Soi cầu: 18 - 63 - 22 - 58 - 33 - 62 Trả về: BIG WIN Người lấy: 550
+ Ngày chốt: 09-06-2022
Soi cầu: 29 - 96 - 60 - 00 - 00 - 00 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1129
+ Ngày chốt: 08-06-2022
Soi cầu: 77 - 43 - 95 - 43 - 37 - 25 Trả về: BIG WIN Người lấy: 205
+ Ngày chốt: 07-06-2022
Soi cầu: 35 - 51 - 05 - 05 - 25 - 84 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1769
+ Ngày chốt: 06-06-2022
Soi cầu: 60 - 74 - 07 - 32 - 94 - 58 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1731
+ Ngày chốt: 05-06-2022
Soi cầu: 79 - 31 - 32 - 95 - 31 - 91 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1616
+ Ngày chốt:
Soi cầu: ĐÃ LƯU Trả về: Người lấy:
+ Ngày chốt:
Soi cầu: ĐÃ LƯU Trả về: Người lấy:
+ Ngày chốt:
Soi cầu: ĐÃ LƯU Trả về: Người lấy:
508