.
+ Ngày chốt: 20-06-2021
Soi cầu: 48 Trả về: BIG WIN Người lấy: 705
+ Ngày chốt: 19-06-2021
Soi cầu: 16 Trả về: BIG WIN Người lấy: 153
+ Ngày chốt: 18-06-2021
Soi cầu: 10 Trả về: MISS Người lấy: 1300
+ Ngày chốt: 17-06-2021
Soi cầu: 10 Trả về: BIG WIN Người lấy: 419
+ Ngày chốt: 16-06-2021
Soi cầu: 22 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1261
+ Ngày chốt: 15-06-2021
Soi cầu: 68 Trả về: BIG WIN Người lấy: 177
+ Ngày chốt: 14-06-2021
Soi cầu: 75 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1500
+ Ngày chốt: 13-06-2021
Soi cầu: 15 Trả về: BIG WIN Người lấy: 148
+ Ngày chốt: 12-06-2021
Soi cầu: 18 Trả về: BIG WIN Người lấy: 523
+ Ngày chốt: 11-06-2021
Soi cầu: 26 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1274
+ Ngày chốt: 10-06-2021
Soi cầu: 08 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1446
+ Ngày chốt: 09-06-2021
Soi cầu: 10 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1387
+ Ngày chốt: 08-06-2021
Soi cầu: 29 Trả về: MISS Người lấy: 1171
+ Ngày chốt: 07-06-2021
Soi cầu: 50 Trả về: BIG WIN Người lấy: 877
+ Ngày chốt: 06-06-2021
Soi cầu: 21 Trả về: BIG WIN Người lấy: 146
+ Ngày chốt: 05-06-2021
Soi cầu: 13 Trả về: BIG WIN Người lấy: 361
+ Ngày chốt: 04-06-2021
Soi cầu: 78 Trả về: BIG WIN Người lấy: 823
+ Ngày chốt: 03-06-2021
Soi cầu: 82 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1157
+ Ngày chốt: 02-06-2021
Soi cầu: 44 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1508
+ Ngày chốt: 01-06-2021
Soi cầu: 47 Trả về: BIG WIN Người lấy: 729
+ Ngày chốt: 31-05-2021
Soi cầu: 12 Trả về: MISS Người lấy: 264
+ Ngày chốt: 30-05-2021
Soi cầu: 90 Trả về: BIG WIN Người lấy: 84
+ Ngày chốt: 29-05-2021
Soi cầu: 73 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1763
+ Ngày chốt: 28-05-2021
Soi cầu: 49 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1310
+ Ngày chốt: 27-05-2021
Soi cầu: 92 Trả về: BIG WIN Người lấy: 254
+ Ngày chốt: 26-05-2021
Soi cầu: 21 Trả về: MISS Người lấy: 1657
+ Ngày chốt: 25-05-2021
Soi cầu: 66 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1279
+ Ngày chốt: 24-05-2021
Soi cầu: 15 Trả về: BIG WIN Người lấy: 269
+ Ngày chốt: 23-05-2021
Soi cầu: 57 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1665
+ Ngày chốt: 22-05-2021
Soi cầu: 4 Trả về: MISS Người lấy: 100
+ Ngày chốt: 21-05-2021
Soi cầu: 92 Trả về: BIG WIN Người lấy: 398
+ Ngày chốt: 20-05-2021
Soi cầu: 26 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1126
+ Ngày chốt:
Soi cầu: ĐÃ LƯU Trả về: Người lấy:
15