.
NGÀY LẤY SỐ TRẢ VỀ TRẢ VỀ NGƯỜI NHẬN
25-06-2022 Ba càng: 920 Bạch Thủ: 84 Xiên 3: 78 25 84 ĂN192
24-06-2022 Ba càng: 556 Bạch Thủ: 77 Xiên 3: 95 56 77 ĂN529
23-06-2022 Ba càng: 675 Bạch Thủ: 70 Xiên 3: 01 47 70 ĂN749
22-06-2022 Ba càng: 615 Bạch Thủ: 62 Xiên 3: 44 48 62 ĂN1522
21-06-2022 Ba càng: 660 Bạch Thủ: 39 Xiên 3: 43 54 39 ĂN1443
20-06-2022 Ba càng: 900 Bạch Thủ: 33 Xiên 3: 70 54 33 ĂN438
19-06-2022 Ba càng: 610 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 74 66 51 ĂN1434
18-06-2022 Ba càng: 575 Bạch Thủ: 13 Xiên 3: 32 18 13 ĂN270
17-06-2022 Ba càng: 584 Bạch Thủ: 89 Xiên 3: 74 39 89 ĂN1677
16-06-2022 Ba càng: 542 Bạch Thủ: 64 Xiên 3: 49 17 64 ĂN419
15-06-2022 Ba càng: 173 Bạch Thủ: 05 Xiên 3: 02 87 05 ĂN1458
14-06-2022 Ba càng: 316 Bạch Thủ: 53 Xiên 3: 95 38 53 ĂN759
13-06-2022 Ba càng: 334 Bạch Thủ: 13 Xiên 3: 30 77 13 ĂN278
12-06-2022 Ba càng: 215 Bạch Thủ: 73 Xiên 3: 31 12 73 ĂN1664
11-06-2022 Ba càng: 318 Bạch Thủ: 66 Xiên 3: 06 66 66 ĂN645
10-06-2022 Ba càng: 439 Bạch Thủ Lô: 12 Xiên 3: 52 17 49TRƯỢT984
09-06-2022 Ba càng: 404 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 00 51 51 ĂN1242
08-06-2022 Ba càng: 638 Bạch Thủ: 59 Xiên 3: 84 84 59 ĂN690
07-06-2022 Ba càng: 804 Bạch Thủ Lô: 93 Xiên 3: 88 81 40TRƯỢT661
06-06-2022 Ba càng: 751 Bạch Thủ: 36 Xiên 3: 74 19 36 ĂN648
05-06-2022 Ba càng: 797 Bạch Thủ: 38 Xiên 3: 32 91 38 ĂN770
ĐÃ LƯU
ĐÃ LƯU
ĐÃ LƯU
5900