.
* Ngày: 27-11-2021
Dự đoán: 66 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 90
* Ngày: 26-11-2021
Dự đoán: 60 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 557
* Ngày: 25-11-2021
Dự đoán: 44 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 541
* Ngày: 24-11-2021
Dự đoán: 27 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1777
* Ngày: 23-11-2021
Dự đoán: 39 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1671
* Ngày: 22-11-2021
Dự đoán: 36 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1631
* Ngày: 21-11-2021
Dự đoán: 10 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 678
* Ngày: 20-11-2021
Dự đoán: 73 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 230
* Ngày: 19-11-2021
Dự đoán: 04 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 312
* Ngày: 18-11-2021
Dự đoán: 82 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1416
* Ngày: 17-11-2021
Dự đoán: 66 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 354
* Ngày: 16-11-2021
Dự đoán: 27 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1260
* Ngày: 15-11-2021
Dự đoán: 9 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1429
* Ngày: 14-11-2021
Dự đoán: 15 Kết Quả: THUA Người Chơi: 118
* Ngày: 13-11-2021
Dự đoán: 27 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 611
* Ngày: 12-11-2021
Dự đoán: 95 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 536
* Ngày: 11-11-2021
Dự đoán: 04 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1285
* Ngày: 10-11-2021
Dự đoán: 66 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 704
* Ngày: 09-11-2021
Dự đoán: 02 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 285
* Ngày: 08-11-2021
Dự đoán: 17 Kết Quả: THUA Người Chơi: 229
* Ngày: 07-11-2021
Dự đoán: 11 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 327
* Ngày: 06-11-2021
Dự đoán: 54 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 953
* Ngày: 05-11-2021
Dự đoán: 75 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 194
* Ngày: 04-11-2021
Dự đoán: 34 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1670
* Ngày: 03-11-2021
Dự đoán: 28 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1311
* Ngày: 02-11-2021
Dự đoán: 38 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1726
* Ngày: 01-11-2021
Dự đoán: 89 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1135
* Ngày: 31-10-2021
Dự đoán: 44 Kết Quả: THUA Người Chơi: 680
* Ngày: 30-10-2021
Dự đoán: 42 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 839
* Ngày: 29-10-2021
Dự đoán: 15 Kết Quả: THUA Người Chơi: 678
* Ngày: 28-10-2021
Dự đoán: 68 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1132
* Ngày: 27-10-2021
Dự đoán: 12 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 577
* Ngày: 26-10-2021
Dự đoán: 39 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 820
* Ngày: 25-10-2021
Dự đoán: 37 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1252
* Ngày: 24-10-2021
Dự đoán: 92 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 474
* Ngày: 24-10-2021
Dự đoán: 60 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 244
* Ngày: 23-10-2021
Dự đoán: 28 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1382
* Ngày: 22-10-2021
Dự đoán: 27 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1443
* Ngày: 21-10-2021
Dự đoán: 16 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1243
* Ngày: 20-10-2021
Dự đoán: 46 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 166
* Ngày: 19-10-2021
Dự đoán: 68 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 112
* Ngày: 18-10-2021
Dự đoán: 33 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 470
* Ngày: 17-10-2021
Dự đoán: 17 Kết Quả: THUA Người Chơi: 269
* Ngày: 16-10-2021
Dự đoán: 62 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1274
* Ngày: 15-10-2021
Dự đoán: 27 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1215
* Ngày: 14-10-2021
Dự đoán: 18 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 200
* Ngày: 13-10-2021
Dự đoán: 23 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 276
* Ngày: 12-10-2021
Dự đoán: 64 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 540
* Ngày: 11-10-2021
Dự đoán: 65 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 872
* Ngày: 10-10-2021
Dự đoán: 24 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 192
* Ngày: 09-10-2021
Dự đoán: 18 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1016
* Ngày: 08-10-2021
Dự đoán: 86 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 498
* Ngày: 07-10-2021
Dự đoán: 75 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 910
* Ngày: 06-10-2021
Dự đoán: 36 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1193
* Ngày: 05-10-2021
Dự đoán: 22 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1682
* Ngày: 04-10-2021
Dự đoán: 59 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1506
* Ngày: 03-10-2021
Dự đoán: 33 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1382
* Ngày: 02-10-2021
Dự đoán: 16 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1283
* Ngày: 01-10-2021
Dự đoán: 27 Kết Quả: THUA Người Chơi: 308
* Ngày: 30-09-2021
Dự đoán: 8 Kết Quả: THUA Người Chơi: 515
* Ngày: 29-09-2021
Dự đoán: 1 Kết Quả: THUA Người Chơi: 280
* Ngày: 28-09-2021
Dự đoán: 20 Kết Quả: THUA Người Chơi: 396
* Ngày: 27-09-2021
Dự đoán: 10 Kết Quả: THUA Người Chơi: 763
* Ngày: 26-09-2021
Dự đoán: 12 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1153
* Ngày: 25-09-2021
Dự đoán: 65 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1112
* Ngày: 24-09-2021
Dự đoán: 59 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1204
* Ngày: 23-09-2021
Dự đoán: 70 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1125
* Ngày: 22-09-2021
Dự đoán: 95 Kết Quả: THUA Người Chơi: 471
* Ngày: 21-09-2021
Dự đoán: 56 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1396
* Ngày: 20-09-2021
Dự đoán: 85 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1565
* Ngày: 19-09-2021
Dự đoán: 80 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1520
* Ngày: 18-09-2021
Dự đoán: 33 Kết Quả: THUA Người Chơi: 369
* Ngày: 17-09-2021
Dự đoán: 58 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1701
* Ngày: 16-09-2021
Dự đoán: 30 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 606
* Ngày: 15-09-2021
Dự đoán: 82 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 575
* Ngày: 14-09-2021
Dự đoán: 10 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1121
* Ngày: 13-09-2021
Dự đoán: 46 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 142
* Ngày: 12-09-2021
Dự đoán: 4 Kết Quả: THUA Người Chơi: 808
* Ngày: 11-09-2021
Dự đoán: 77 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 80
* Ngày: 10-09-2021
Dự đoán: 93 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 582
* Ngày: 09-09-2021
Dự đoán: 88 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 743
* Ngày: 08-09-2021
Dự đoán: 92 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 557
* Ngày: 07-09-2021
Dự đoán: 08 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1347
* Ngày: 06-09-2021
Dự đoán: 21 Kết Quả: THUA Người Chơi: 228
* Ngày: 05-09-2021
Dự đoán: 61 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 92
* Ngày: 04-09-2021
Dự đoán: 56 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 361
* Ngày: 03-09-2021
Dự đoán: 80 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 919
* Ngày: 02-09-2021
Dự đoán: 25 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1519
* Ngày: 01-09-2021
Dự đoán: 5 Kết Quả: THUA Người Chơi: 375
* Ngày: 31-08-2021
Dự đoán: 52 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1537
* Ngày: 30-08-2021
Dự đoán: 08 Kết Quả: THUA Người Chơi: 177
* Ngày: 29-08-2021
Dự đoán: 16 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1251
* Ngày: 28-08-2021
Dự đoán: 64 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 412
* Ngày: 27-08-2021
Dự đoán: 09 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 669
* Ngày: 26-08-2021
Dự đoán: 47 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 614
* Ngày: 25-08-2021
Dự đoán: 32 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 395
* Ngày: 24-08-2021
Dự đoán: 04 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1240
* Ngày: 23-08-2021
Dự đoán: 02 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 767
* Ngày: 22-08-2021
Dự đoán: 97 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 703
* Ngày: 21-08-2021
Dự đoán: 12 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1164
* Ngày: 20-08-2021
Dự đoán: 17 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1059
* Ngày: 19-08-2021
Dự đoán: 07 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 747
* Ngày: 18-08-2021
Dự đoán: 68 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1305
* Ngày: 17-08-2021
Dự đoán: 02 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1513
* Ngày: 16-08-2021
Dự đoán: 23 Kết Quả: THUA Người Chơi: 732
* Ngày: 15-08-2021
Dự đoán: 21 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 326
* Ngày: 14-08-2021
Dự đoán: 46 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 626
* Ngày: 13-08-2021
Dự đoán: 53 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1651
* Ngày: 12-08-2021
Dự đoán: 35 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 335
* Ngày: 11-08-2021
Dự đoán: 10 Kết Quả: THUA Người Chơi: 456
* Ngày: 10-08-2021
Dự đoán: 51 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 378
* Ngày: 09-08-2021
Dự đoán: 59 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 117
* Ngày: 08-08-2021
Dự đoán: 29 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 226
* Ngày: 07-08-2021
Dự đoán: 34 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 782
* Ngày: 06-08-2021
Dự đoán: 63 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 688
* Ngày: 05-08-2021
Dự đoán: 24 Kết Quả: THUA Người Chơi: 481
* Ngày: 04-08-2021
Dự đoán: 45 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 522
* Ngày: 03-08-2021
Dự đoán: 04 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1470
* Ngày: 02-08-2021
Dự đoán: 31 Kết Quả: THUA Người Chơi: 376
* Ngày: 01-08-2021
Dự đoán: 02 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1496
* Ngày: 31-07-2021
Dự đoán: 60 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1772
* Ngày: 30-07-2021
Dự đoán: 06 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1298
* Ngày: 29-07-2021
Dự đoán: 15 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1743
* Ngày: 28-07-2021
Dự đoán: 46 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1325
* Ngày: 27-07-2021
Dự đoán: 67 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 758
* Ngày: 26-07-2021
Dự đoán: 13 Kết Quả: THUA Người Chơi: 957
* Ngày: 25-07-2021
Dự đoán: 73 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1709
* Ngày: 24-07-2021
Dự đoán: 83 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1624
* Ngày: 23-07-2021
Dự đoán: 22 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1108
* Ngày: 22-07-2021
Dự đoán: 74 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1291
* Ngày: 21-07-2021
Dự đoán: 15 Kết Quả: THUA Người Chơi: 903
* Ngày: 20-07-2021
Dự đoán: 62 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1523
* Ngày: 19-07-2021
Dự đoán: 46 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 204
* Ngày: 18-07-2021
Dự đoán: 64 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1585
* Ngày: 17-07-2021
Dự đoán: 35 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 468
* Ngày: 16-07-2021
Dự đoán: 4 Kết Quả: THUA Người Chơi: 905
* Ngày: 15-07-2021
Dự đoán: 54 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 308
* Ngày: 14-07-2021
Dự đoán: 27 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1068
* Ngày: 13-07-2021
Dự đoán: 35 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 597
* Ngày: 12-07-2021
Dự đoán: 43 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1042
* Ngày: 11-07-2021
Dự đoán: 98 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1318
* Ngày: 10-07-2021
Dự đoán: 91 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1712
* Ngày: 09-07-2021
Dự đoán: 28 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1379
* Ngày: 08-07-2021
Dự đoán: 30 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1318
* Ngày: 07-07-2021
Dự đoán: 06 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 327
* Ngày: 06-07-2021
Dự đoán: 28 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 176
* Ngày: 05-07-2021
Dự đoán: 39 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1390
* Ngày: 04-07-2021
Dự đoán: 62 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1307
* Ngày: 03-07-2021
Dự đoán: 15 Kết Quả: THUA Người Chơi: 241
* Ngày: 02-07-2021
Dự đoán: 15 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1492
* Ngày: 01-07-2021
Dự đoán: 1 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1094
* Ngày: 30-06-2021
Dự đoán: 08 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 937
* Ngày: 29-06-2021
Dự đoán: 58 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1664
* Ngày: 28-06-2021
Dự đoán: 00 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1297
* Ngày: 27-06-2021
Dự đoán: 64 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 325
* Ngày: 26-06-2021
Dự đoán: 66 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 601
* Ngày: 25-06-2021
Dự đoán: 7 Kết Quả: THUA Người Chơi: 349
* Ngày: 24-06-2021
Dự đoán: 20 Kết Quả: THUA Người Chơi: 90
* Ngày: 23-06-2021
Dự đoán: 34 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1741
* Ngày: 22-06-2021
Dự đoán: 4 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1698
* Ngày: 21-06-2021
Dự đoán: 80 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1439
* Ngày: 20-06-2021
Dự đoán: 05 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 582
* Ngày: 19-06-2021
Dự đoán: 65 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 701
* Ngày: 18-06-2021
Dự đoán: 38 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 82
* Ngày: 17-06-2021
Dự đoán: 17 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1530
* Ngày: 16-06-2021
Dự đoán: 9 Kết Quả: THUA Người Chơi: 842
* Ngày: 15-06-2021
Dự đoán: 99 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 95
* Ngày: 14-06-2021
Dự đoán: 16 Kết Quả: THUA Người Chơi: 769
* Ngày: 13-06-2021
Dự đoán: 59 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 340
* Ngày: 12-06-2021
Dự đoán: 17 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1125
* Ngày: 11-06-2021
Dự đoán: 08 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1687
* Ngày: 10-06-2021
Dự đoán: 43 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 534
* Ngày: 09-06-2021
Dự đoán: 93 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 583
* Ngày: 08-06-2021
Dự đoán: 12 Kết Quả: THUA Người Chơi: 788
* Ngày: 07-06-2021
Dự đoán: 41 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1187
* Ngày: 06-06-2021
Dự đoán: 18 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1727
* Ngày: 05-06-2021
Dự đoán: 41 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 482
* Ngày: 04-06-2021
Dự đoán: 19 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 795
* Ngày: 03-06-2021
Dự đoán: 32 Kết Quả: THUA Người Chơi: 366
* Ngày: 02-06-2021
Dự đoán: 07 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 941
* Ngày: 01-06-2021
Dự đoán: 25 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1689
* Ngày: 31-05-2021
Dự đoán: 01 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1147
* Ngày: 30-05-2021
Dự đoán: 73 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1692
* Ngày: 29-05-2021
Dự đoán: 71 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 934
* Ngày: 28-05-2021
Dự đoán: 33 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 347
* Ngày: 27-05-2021
Dự đoán: 20 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 427
* Ngày: 26-05-2021
Dự đoán: 71 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1743
* Ngày: 25-05-2021
Dự đoán: 18 Kết Quả: THUA Người Chơi: 220
* Ngày: 24-05-2021
Dự đoán: 69 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1356
* Ngày: 23-05-2021
Dự đoán: 10 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 140
* Ngày: 22-05-2021
Dự đoán: 10 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1069
* Ngày: 21-05-2021
Dự đoán: 74 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 868
* Ngày: 20-05-2021
Dự đoán: 40 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 676
* Ngày:
Dự đoán: ĐÃ LƯU Kết Quả: Người Chơi: