.
* Ngày: 27-11-2021
Dự đoán: 95 - 84 - 14 - 44 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1262
* Ngày: 26-11-2021
Dự đoán: 29 - 72 - 21 - 63 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1500
* Ngày: 25-11-2021
Dự đoán: 85 - 23 - 48 - 59 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 869
* Ngày: 24-11-2021
Dự đoán: 69 - 70 - 71 - 03 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 632
* Ngày: 23-11-2021
Dự đoán: 89 - 52 - 11 - 11 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1134
* Ngày: 22-11-2021
Dự đoán: 92 - 80 - 61 - 01 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 747
* Ngày: 21-11-2021
Dự đoán: 73 - 73 - 60 - 29 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 921
* Ngày: 20-11-2021
Dự đoán: 94 - 95 - 79 - 72 Kết Quả: THUA Người Chơi: 824
* Ngày: 19-11-2021
Dự đoán: 50 - 22 - 08 - 56 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 474
* Ngày: 18-11-2021
Dự đoán: 40 - 29 - 29 - 65 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1362
* Ngày: 17-11-2021
Dự đoán: 61 - 28 - 46 - 28 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 115
* Ngày: 16-11-2021
Dự đoán: 16 - 82 - 59 - 29 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 428
* Ngày: 15-11-2021
Dự đoán: 22 - 30 - 19 - 46 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 503
* Ngày: 14-11-2021
Dự đoán: 13 - 16 - 28 - 12 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 280
* Ngày: 13-11-2021
Dự đoán: 27 - 60 - 91 - 20 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1404
* Ngày: 12-11-2021
Dự đoán: 95 - 46 - 11 - 57 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 119
* Ngày: 11-11-2021
Dự đoán: 34 - 00 - 19 - 56 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1744
* Ngày: 10-11-2021
Dự đoán: 20 - 23 - 23 - 14 Kết Quả: THUA Người Chơi: 872
* Ngày: 09-11-2021
Dự đoán: 44 - 13 - 19 - 09 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 369
* Ngày: 08-11-2021
Dự đoán: 72 - 71 - 01 - 35 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1712
* Ngày: 07-11-2021
Dự đoán: 10 - 92 - 10 - 80 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1444
* Ngày: 06-11-2021
Dự đoán: 33 - 24 - 14 - 33 Kết Quả: THUA Người Chơi: 786
* Ngày: 05-11-2021
Dự đoán: 31 - 66 - 89 - 50 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1134
* Ngày: 04-11-2021
Dự đoán: 31 - 86 - 10 - 48 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 344
* Ngày: 03-11-2021
Dự đoán: 50 - 14 - 50 - 02 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 593
* Ngày: 02-11-2021
Dự đoán: 96 - 47 - 47 - 13 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1244
* Ngày: 01-11-2021
Dự đoán: 94 - 07 - 05 -19 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 639
* Ngày: 31-10-2021
Dự đoán: 54 - 84 - 69 - 98 Kết Quả: THUA Người Chơi: 525
* Ngày: 30-10-2021
Dự đoán: 94 - 95 - 05 - 54 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1325
* Ngày: 29-10-2021
Dự đoán: 94 - 03 - 19 - 39 Kết Quả: THUA Người Chơi: 663
* Ngày: 28-10-2021
Dự đoán: 02 - 65 - 69 - 30 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 147
* Ngày: 27-10-2021
Dự đoán: 56 - 38 - 67 - 50 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1311
* Ngày: 26-10-2021
Dự đoán: 98 - 57 - 04 - 69 Kết Quả: THUA Người Chơi: 815
* Ngày: 25-10-2021
Dự đoán: 25 - 68 - 06 - 50 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1019
* Ngày: 24-10-2021
Dự đoán: 28 - 28 - 26 - 94 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 570
* Ngày: 24-10-2021
Dự đoán: 07 - 60 - 07 - 21 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1026
* Ngày: 23-10-2021
Dự đoán: 65 - 97 - 82 - 95 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1261
* Ngày: 22-10-2021
Dự đoán: 15 - 53 - 17 - 72 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1157
* Ngày: 21-10-2021
Dự đoán: 07 - 21 - 93 - 10 Kết Quả: THUA Người Chơi: 318
* Ngày: 20-10-2021
Dự đoán: 31 - 02 - 51 - 71 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1099
* Ngày: 19-10-2021
Dự đoán: 03 - 12 - 01 - 03 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 675
* Ngày: 18-10-2021
Dự đoán: 47 - 28 - 33 - 55 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 478
* Ngày: 17-10-2021
Dự đoán: 55 - 18 - 23 - 08 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1412
* Ngày: 16-10-2021
Dự đoán: 22 - 50 - 19 - 33 Kết Quả: THUA Người Chơi: 221
* Ngày: 15-10-2021
Dự đoán: 20 - 64 - 27 - 49 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1712
* Ngày: 14-10-2021
Dự đoán: 28 - 55 - 55 - 73 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1340
* Ngày: 13-10-2021
Dự đoán: 09 - 05 - 05 - 22 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 406
* Ngày: 12-10-2021
Dự đoán: 68 - 90 - 34 - 58 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 961
* Ngày: 11-10-2021
Dự đoán: 42 - 84 - 52 - 84 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1660
* Ngày: 10-10-2021
Dự đoán: 71 - 48 - 93 - 58 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 984
* Ngày: 09-10-2021
Dự đoán: 81 - 39 - 56 - 20 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 496
* Ngày: 08-10-2021
Dự đoán: 15 - 90 - 79 - 17 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 625
* Ngày: 07-10-2021
Dự đoán: 41 - 71 - 91 - 63 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 777
* Ngày: 06-10-2021
Dự đoán: 26 - 75 - 44 - 26 Kết Quả: THUA Người Chơi: 335
* Ngày: 05-10-2021
Dự đoán: 87 - 67 - 77 - 61 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1100
* Ngày: 04-10-2021
Dự đoán: 84 - 48 - 12 - 54 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1096
* Ngày: 03-10-2021
Dự đoán: 72 - 60 - 37 - 35 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 351
* Ngày: 02-10-2021
Dự đoán: 55 - 27 - 61 - 24 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 793
* Ngày: 01-10-2021
Dự đoán: 38 - 38 - 89 - 85 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 302
* Ngày: 30-09-2021
Dự đoán: 13 - 03 - 26 - 75 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 371
* Ngày: 29-09-2021
Dự đoán: 54 - 80 - 41 - 09 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1110
* Ngày: 28-09-2021
Dự đoán: 10 - 12 - 36 - 18 Kết Quả: THUA Người Chơi: 809
* Ngày: 27-09-2021
Dự đoán: 58 - 15 - 98 - 21 Kết Quả: THUA Người Chơi: 869
* Ngày: 26-09-2021
Dự đoán: 04 - 74 - 14 - 64 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1634
* Ngày: 25-09-2021
Dự đoán: 45 - 00 - 07 - 74 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 979
* Ngày: 24-09-2021
Dự đoán: 06 - 92 - 27 - 02 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 827
* Ngày: 23-09-2021
Dự đoán: 24 - 91 - 21 - 23 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1610
* Ngày: 22-09-2021
Dự đoán: 69 - 93 - 69 - 69 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 947
* Ngày: 21-09-2021
Dự đoán: 36 - 45 - 62 - 72 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1667
* Ngày: 20-09-2021
Dự đoán: 39 - 45 - 54 - 50 Kết Quả: THUA Người Chơi: 950
* Ngày: 19-09-2021
Dự đoán: 19 - 81 - 28 - 18 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1522
* Ngày: 18-09-2021
Dự đoán: 27 - 22 - 31 - 18 Kết Quả: THUA Người Chơi: 107
* Ngày: 17-09-2021
Dự đoán: 75 - 10 - 66 - 78 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 456
* Ngày: 16-09-2021
Dự đoán: 07 - 32 - 43 - 65 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1632
* Ngày: 15-09-2021
Dự đoán: 88 - 57 - 25 - 81 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 938
* Ngày: 14-09-2021
Dự đoán: 71 - 74 - 14 - 10 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 571
* Ngày: 13-09-2021
Dự đoán: 57 - 13 - 32 - 83 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1100
* Ngày: 12-09-2021
Dự đoán: 98 - 00 - 08 - 08 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 938
* Ngày: 11-09-2021
Dự đoán: 70 - 84 - 96 - 53 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1140
* Ngày: 10-09-2021
Dự đoán: 33 - 18 - 21 - 40 Kết Quả: THUA Người Chơi: 904
* Ngày: 09-09-2021
Dự đoán: 94 - 94 - 62 - 89 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1710
* Ngày: 08-09-2021
Dự đoán: 12 - 65 - 98 - 90 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1362
* Ngày: 07-09-2021
Dự đoán: 34 - 24 - 65 - 96 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1085
* Ngày: 06-09-2021
Dự đoán: 20 - 79 - 94 - 59 Kết Quả: THUA Người Chơi: 983
* Ngày: 05-09-2021
Dự đoán: 89 - 91 - 51 - 80 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 392
* Ngày: 04-09-2021
Dự đoán: 45 - 87 - 11 - 94 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 867
* Ngày: 03-09-2021
Dự đoán: 80 - 63 - 81 - 07 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 342
* Ngày: 02-09-2021
Dự đoán: 68 - 85 - 54 - 53 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1512
* Ngày: 01-09-2021
Dự đoán: 15 - 07 - 18 - 72 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1743
* Ngày: 31-08-2021
Dự đoán: 29 - 80 - 20 - 64 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 290
* Ngày: 30-08-2021
Dự đoán: 05 - 49 - 07 - 69 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1466
* Ngày: 29-08-2021
Dự đoán: 23 - 67 - 23 - 56 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1778
* Ngày: 28-08-2021
Dự đoán: 61 - 84 - 98 - 23 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 159
* Ngày: 27-08-2021
Dự đoán: 84 - 45 - 59 - 26 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1132
* Ngày: 26-08-2021
Dự đoán: 31 - 22 - 34 - 54 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1012
* Ngày: 25-08-2021
Dự đoán: 49 - 51 - 47 - 58 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1679
* Ngày: 24-08-2021
Dự đoán: 70 - 17 - 57 - 86 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 798
* Ngày: 23-08-2021
Dự đoán: 38 - 11 - 45 - 38 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 127
* Ngày: 22-08-2021
Dự đoán: 06 - 66 - 35 - 69 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1396
* Ngày: 21-08-2021
Dự đoán: 12 - 41 - 14 - 12 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 262
* Ngày: 20-08-2021
Dự đoán: 59 - 27 - 38 - 38 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 530
* Ngày: 19-08-2021
Dự đoán: 06 - 83 - 99 - 67 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 821
* Ngày: 18-08-2021
Dự đoán: 73 - 68 - 00 - 93 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1523
* Ngày: 17-08-2021
Dự đoán: 73 - 35 - 72 - 02 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 964
* Ngày: 16-08-2021
Dự đoán: 70 - 05 - 95 - 05 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 443
* Ngày: 15-08-2021
Dự đoán: 97 - 11 - 36 - 15 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 721
* Ngày: 14-08-2021
Dự đoán: 55 - 20 - 94 - 36 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 620
* Ngày: 13-08-2021
Dự đoán: 93 - 30 - 51 - 51 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1621
* Ngày: 12-08-2021
Dự đoán: 95 - 51 - 02 - 14 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 247
* Ngày: 11-08-2021
Dự đoán: 16 - 17 - 32 - 36 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1642
* Ngày: 10-08-2021
Dự đoán: 50 - 66 - 91 - 89 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1228
* Ngày: 09-08-2021
Dự đoán: 55 - 44 - 53 - 36 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1750
* Ngày: 08-08-2021
Dự đoán: 97 - 92 - 43 - 39 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1149
* Ngày: 07-08-2021
Dự đoán: 94 - 63 - 77 - 84 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1391
* Ngày: 06-08-2021
Dự đoán: 32 - 24 - 30 - 05 Kết Quả: THUA Người Chơi: 668
* Ngày: 05-08-2021
Dự đoán: 56 - 78 - 24 - 74 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1669
* Ngày: 04-08-2021
Dự đoán: 47 - 47 - 29 - 32 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 102
* Ngày: 03-08-2021
Dự đoán: 69 - 45 - 31 - 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1353
* Ngày: 02-08-2021
Dự đoán: 82 - 12 - 14 - 53 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 306
* Ngày: 01-08-2021
Dự đoán: 48 - 86 - 48 - 02 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 887
* Ngày: 31-07-2021
Dự đoán: 25 - 31 - 19 - 20 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1634
* Ngày: 30-07-2021
Dự đoán: 21 - 72 - 43 - 50 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 969
* Ngày: 29-07-2021
Dự đoán: 72 - 79 - 91 - 36 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 733
* Ngày: 28-07-2021
Dự đoán: 39 - 15 - 46 - 68 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 647
* Ngày: 27-07-2021
Dự đoán: 63 - 86 - 96 - 86 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 155
* Ngày: 26-07-2021
Dự đoán: 28 - 83 - 39 - 72 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1300
* Ngày: 25-07-2021
Dự đoán: 99 - 95 - 56 - 05 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1184
* Ngày: 24-07-2021
Dự đoán: 94 - 05 - 50 - 65 Kết Quả: THUA Người Chơi: 815
* Ngày: 23-07-2021
Dự đoán: 94 - 95 - 29 - 92 Kết Quả: THUA Người Chơi: 941
* Ngày: 22-07-2021
Dự đoán: 88 - 79 - 66 - 10 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 639
* Ngày: 21-07-2021
Dự đoán: 52 - 88 - 37 - 75 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1307
* Ngày: 20-07-2021
Dự đoán: 82 - 81 - 71 - 52 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 182
* Ngày: 19-07-2021
Dự đoán: 27 - 29 - 37 - 33 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 161
* Ngày: 18-07-2021
Dự đoán: 88 - 88 - 75 - 80 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1375
* Ngày: 17-07-2021
Dự đoán: 99 - 46 - 42 - 44 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1318
* Ngày: 16-07-2021
Dự đoán: 19 - 82 - 76 - 42 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1784
* Ngày: 15-07-2021
Dự đoán: 20 - 13 - 30 - 60 Kết Quả: THUA Người Chơi: 739
* Ngày: 14-07-2021
Dự đoán: 47 - 64 - 43 - 24 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1285
* Ngày: 13-07-2021
Dự đoán: 61 - 25 - 89 - 01 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 566
* Ngày: 12-07-2021
Dự đoán: 65 - 04 - 83 - 65 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1349
* Ngày: 11-07-2021
Dự đoán: 98 - 94 - 85 - 55 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 717
* Ngày: 10-07-2021
Dự đoán: 60 - 95 - 08 - 08 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 547
* Ngày: 09-07-2021
Dự đoán: 79 - 81 - 55 - 21 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1777
* Ngày: 08-07-2021
Dự đoán: 24 - 22 - 16 - 18 Kết Quả: THUA Người Chơi: 473
* Ngày: 07-07-2021
Dự đoán: 06 - 21 - 44 - 42 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 288
* Ngày: 06-07-2021
Dự đoán: 26 - 71 - 95 - 63 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 746
* Ngày: 05-07-2021
Dự đoán: 28 - 97 - 39 - 47 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1191
* Ngày: 04-07-2021
Dự đoán: 11 - 77 - 84 - 39 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1679
* Ngày: 03-07-2021
Dự đoán: 04 - 40 - 59 - 67 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 620
* Ngày: 02-07-2021
Dự đoán: 72 13 89 94 Kết Quả: THUA Người Chơi: 947
* Ngày: 01-07-2021
Dự đoán: 58 - 13 - 85 - 73 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 426
* Ngày: 30-06-2021
Dự đoán: 69 - 96 - 11 - 69 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1587
* Ngày: 29-06-2021
Dự đoán: 83 - 17 - 19 - 58 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1658
* Ngày: 28-06-2021
Dự đoán: 62 - 82 - 21 - 21 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 769
* Ngày: 27-06-2021
Dự đoán: 97 - 37 - 45 - 87 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 795
* Ngày: 26-06-2021
Dự đoán: 39 - 49 - 84 - 78 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1119
* Ngày: 25-06-2021
Dự đoán: 25 - 81 - 90 - 05 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 190
* Ngày: 24-06-2021
Dự đoán: 96 - 52 - 24 - 44 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1452
* Ngày: 23-06-2021
Dự đoán: 58 - 84 - 58 - 68 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1260
* Ngày: 22-06-2021
Dự đoán: 79 - 09 - 58 - 96 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1187
* Ngày: 21-06-2021
Dự đoán: 48 - 80 - 25 - 98 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1610
* Ngày: 20-06-2021
Dự đoán: 87 - 48 - 43 - 14 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 402
* Ngày: 19-06-2021
Dự đoán: 12 - 70 - 10 - 80 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1432
* Ngày: 18-06-2021
Dự đoán: 80 - 55 - 87 - 30 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1769
* Ngày: 17-06-2021
Dự đoán: 21 - 68 - 14 - 23 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 580
* Ngày: 16-06-2021
Dự đoán: 15 - 22 - 98 - 47 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 421
* Ngày: 15-06-2021
Dự đoán: 99 - 77 - 59 - 93 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 351
* Ngày: 14-06-2021
Dự đoán: 89 - 21 - 40 - 54 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 368
* Ngày: 13-06-2021
Dự đoán: 43 - 36 - 50 - 46 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1070
* Ngày: 12-06-2021
Dự đoán: 83 - 83 - 57 - 99 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1400
* Ngày: 11-06-2021
Dự đoán: 92 - 02 - 45 - 41 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 669
* Ngày: 10-06-2021
Dự đoán: 40 - 57 - 79 - 35 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 657
* Ngày: 09-06-2021
Dự đoán: 36 - 23 - 64 - 20 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1073
* Ngày: 08-06-2021
Dự đoán: 93 - 39 - 59 - 64 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 198
* Ngày: 07-06-2021
Dự đoán: 83 - 89 - 31 - 99 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 476
* Ngày: 06-06-2021
Dự đoán: 89 - 69 - 63 - 99 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 915
* Ngày: 05-06-2021
Dự đoán: 37 - 30 - 33 - 12 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 211
* Ngày: 04-06-2021
Dự đoán: 94 - 02 - 94 - 10 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1383
* Ngày: 03-06-2021
Dự đoán: 81 - 65 - 84 - 09 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1767
* Ngày: 02-06-2021
Dự đoán: 16 - 79 - 26 - 39 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1388
* Ngày: 01-06-2021
Dự đoán: 73 - 80 - 64 - 82 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1099
* Ngày: 31-05-2021
Dự đoán: 07 - 27 - 40 - 21 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 366
* Ngày: 30-05-2021
Dự đoán: 52 - 15 - 23 - 15 Kết Quả: THUA Người Chơi: 466
* Ngày: 29-05-2021
Dự đoán: 92 - 14 - 46 - 96 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 541
* Ngày: 28-05-2021
Dự đoán: 96 - 75 - 75 - 67 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1390
* Ngày: 27-05-2021
Dự đoán: 79 - 02 - 40 - 09 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 295
* Ngày: 26-05-2021
Dự đoán: 41 - 09 - 75 - 36 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 532
* Ngày: 25-05-2021
Dự đoán: 65 - 20 - 85 - 66 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1427
* Ngày: 24-05-2021
Dự đoán: 32 - 68 - 19 - 11 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1595
* Ngày: 23-05-2021
Dự đoán: 36 - 32 - 45 - 69 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 936
* Ngày: 22-05-2021
Dự đoán: 64 - 59 - 82 - 97 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 131
* Ngày: 21-05-2021
Dự đoán: 49 - 95 - 95 - 53 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1685
* Ngày: 20-05-2021
Dự đoán: 98 - 26 - 26 - 37 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 170
* Ngày:
Dự đoán: ĐÃ LƯU Kết Quả: Người Chơi: