.
* Ngày: 27-11-2021
Dự đoán: 78 15 45 65 49 24 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1155
* Ngày: 26-11-2021
Dự đoán: 10 51 55 34 62 60 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 486
* Ngày: 25-11-2021
Dự đoán: 32 83 35 69 13 61 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 511
* Ngày: 24-11-2021
Dự đoán: 75 25 15 47 23 36 Kết Quả: THUA Người Chơi: 418
* Ngày: 23-11-2021
Dự đoán: 80 82 43 45 93 95 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1584
* Ngày: 22-11-2021
Dự đoán: 93 72 33 91 42 59 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 533
* Ngày: 21-11-2021
Dự đoán: 86 57 87 36 79 10 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 784
* Ngày: 20-11-2021
Dự đoán: 96 44 62 29 88 47 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 822
* Ngày: 19-11-2021
Dự đoán: 65 91 12 25 87 78 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1374
* Ngày: 18-11-2021
Dự đoán: 94 33 88 92 60 50 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 445
* Ngày: 17-11-2021
Dự đoán: 78 37 42 63 63 26 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 541
* Ngày: 16-11-2021
Dự đoán: 51 49 05 81 36 87 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1707
* Ngày: 15-11-2021
Dự đoán: 47 40 26 30 75 33 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 469
* Ngày: 14-11-2021
Dự đoán: 39 92 50 28 40 67 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1743
* Ngày: 13-11-2021
Dự đoán: 87 34 30 12 44 74 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1013
* Ngày: 12-11-2021
Dự đoán: 51 72 44 36 11 16 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 699
* Ngày: 11-11-2021
Dự đoán: 66 65 33 60 22 33 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 488
* Ngày: 10-11-2021
Dự đoán: 11 23 72 95 28 33 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 291
* Ngày: 09-11-2021
Dự đoán: 21 27 68 24 39 52 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1029
* Ngày: 08-11-2021
Dự đoán: 31 23 72 33 58 29 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 227
* Ngày: 07-11-2021
Dự đoán: 26 87 11 86 64 60 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1113
* Ngày: 06-11-2021
Dự đoán: 89 21 60 20 29 30 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 984
* Ngày: 05-11-2021
Dự đoán: 66 53 83 52 16 37 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1008
* Ngày: 04-11-2021
Dự đoán: 69 70 71 02 84 07 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1777
* Ngày: 03-11-2021
Dự đoán: 39 77 70 21 67 41 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 778
* Ngày: 02-11-2021
Dự đoán: 23 79 81 94 12 10 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 956
* Ngày: 01-11-2021
Dự đoán: 34 85 64 15 41 27 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1637
* Ngày: 31-10-2021
Dự đoán: 41 92 87 30 98 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 205
* Ngày: 30-10-2021
Dự đoán: 42 51 97 59 54 50 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 257
* Ngày: 29-10-2021
Dự đoán: 94 89 29 56 20 35 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1474
* Ngày: 28-10-2021
Dự đoán: 65 72 84 69 55 37 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1391
* Ngày: 27-10-2021
Dự đoán: 46 54 43 96 86 57 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1432
* Ngày: 26-10-2021
Dự đoán: 55 50 86 71 09 49 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 277
* Ngày: 25-10-2021
Dự đoán: 56 54 25 33 18 95 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1613
* Ngày: 24-10-2021
Dự đoán: 24 66 17 10 21 13 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 80
* Ngày: 24-10-2021
Dự đoán: 33 92 19 17 30 15 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 757
* Ngày: 23-10-2021
Dự đoán: 25 76 57 22 65 67 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1741
* Ngày: 22-10-2021
Dự đoán: 76 33 86 15 22 28 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 168
* Ngày: 21-10-2021
Dự đoán: 76 34 10 88 51 84 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 678
* Ngày: 20-10-2021
Dự đoán: 73 90 69 33 93 93 Kết Quả: THUA Người Chơi: 341
* Ngày: 19-10-2021
Dự đoán: 35 88 91 60 30 82 Kết Quả: THUA Người Chơi: 660
* Ngày: 18-10-2021
Dự đoán: 11 86 13 09 43 92 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1684
* Ngày: 17-10-2021
Dự đoán: 30 53 39 48 27 97 Kết Quả: THUA Người Chơi: 955
* Ngày: 16-10-2021
Dự đoán: 87 19 48 84 87 67 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 422
* Ngày: 15-10-2021
Dự đoán: 18 50 17 90 11 30 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1166
* Ngày: 14-10-2021
Dự đoán: 14 39 51 56 25 19 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 447
* Ngày: 13-10-2021
Dự đoán: 22 83 71 43 88 35 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 147
* Ngày: 12-10-2021
Dự đoán: 46 39 56 87 72 18 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 234
* Ngày: 11-10-2021
Dự đoán: 62 23 99 42 93 60 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1319
* Ngày: 10-10-2021
Dự đoán: 28 73 85 43 66 61 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 819
* Ngày: 09-10-2021
Dự đoán: 84 56 94 74 74 70 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1396
* Ngày: 08-10-2021
Dự đoán: 21 45 26 50 14 24 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 651
* Ngày: 07-10-2021
Dự đoán: 91 19 46 69 63 44 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 914
* Ngày: 06-10-2021
Dự đoán: 28 98 11 63 22 25 Kết Quả: THUA Người Chơi: 994
* Ngày: 05-10-2021
Dự đoán: 55 66 81 95 67 23 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 439
* Ngày: 04-10-2021
Dự đoán: 27 25 13 28 81 45 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1446
* Ngày: 03-10-2021
Dự đoán: 67 92 91 89 81 56 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1559
* Ngày: 02-10-2021
Dự đoán: 55 25 32 44 77 77 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 201
* Ngày: 01-10-2021
Dự đoán: 81 61 20 66 95 83 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 713
* Ngày: 30-09-2021
Dự đoán: 41 11 90 73 37 75 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1132
* Ngày: 29-09-2021
Dự đoán: 29 96 67 16 77 67 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 974
* Ngày: 28-09-2021
Dự đoán: 17 11 55 32 31 89 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1315
* Ngày: 27-09-2021
Dự đoán: 69 51 11 28 91 73 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1671
* Ngày: 26-09-2021
Dự đoán: 97 28 33 42 18 93 Kết Quả: THUA Người Chơi: 697
* Ngày: 25-09-2021
Dự đoán: 97 93 90 06 18 49 Kết Quả: THUA Người Chơi: 136
* Ngày: 24-09-2021
Dự đoán: 78 18 37 48 50 71 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 156
* Ngày: 23-09-2021
Dự đoán: 04 19 23 60 15 86 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1785
* Ngày: 22-09-2021
Dự đoán: 61 73 64 85 94 55 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 685
* Ngày: 21-09-2021
Dự đoán: 27 70 27 83 52 14 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 671
* Ngày: 20-09-2021
Dự đoán: 99 53 66 19 92 53 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 840
* Ngày: 19-09-2021
Dự đoán: 57 40 95 67 53 61 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 518
* Ngày: 18-09-2021
Dự đoán: 25 50 36 76 01 76 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 389
* Ngày: 17-09-2021
Dự đoán: 96 14 46 30 94 85 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 941
* Ngày: 16-09-2021
Dự đoán: 26 54 93 16 59 48 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 927
* Ngày: 15-09-2021
Dự đoán: 20 65 59 99 68 69 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 565
* Ngày: 14-09-2021
Dự đoán: 59 57 59 10 79 75 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1619
* Ngày: 13-09-2021
Dự đoán: 46 33 48 60 12 96 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 964
* Ngày: 12-09-2021
Dự đoán: 47 16 23 29 74 53 Kết Quả: THUA Người Chơi: 798
* Ngày: 11-09-2021
Dự đoán: 17 68 85 10 54 25 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1691
* Ngày: 10-09-2021
Dự đoán: 94 70 56 42 29 70 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 420
* Ngày: 09-09-2021
Dự đoán: 35 78 24 64 24 83 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 675
* Ngày: 08-09-2021
Dự đoán: 38 95 34 51 17 10 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1757
* Ngày: 07-09-2021
Dự đoán: 72 52 16 65 19 18 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 375
* Ngày: 06-09-2021
Dự đoán: 73 28 24 15 20 58 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 258
* Ngày: 05-09-2021
Dự đoán: 20 91 61 75 70 46 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 565
* Ngày: 04-09-2021
Dự đoán: 48 76 50 31 59 51 Kết Quả: THUA Người Chơi: 548
* Ngày: 03-09-2021
Dự đoán: 60 23 91 24 19 70 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 464
* Ngày: 02-09-2021
Dự đoán: 38 41 58 64 19 88 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1149
* Ngày: 01-09-2021
Dự đoán: 52 53 25 72 88 27 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1076
* Ngày: 31-08-2021
Dự đoán: 49 20 96 30 73 57 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1268
* Ngày: 30-08-2021
Dự đoán: 87 45 50 38 95 86 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1785
* Ngày: 29-08-2021
Dự đoán: 72 25 76 22 25 67 Kết Quả: THUA Người Chơi: 692
* Ngày: 28-08-2021
Dự đoán: 09 16 72 94 46 83 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 258
* Ngày: 27-08-2021
Dự đoán: 27 17 49 70 59 28 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1437
* Ngày: 26-08-2021
Dự đoán: 64 87 53 20 57 78 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1755
* Ngày: 25-08-2021
Dự đoán: 68 34 63 69 89 78 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 925
* Ngày: 24-08-2021
Dự đoán: 72 49 78 30 35 89 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1538
* Ngày: 23-08-2021
Dự đoán: 46 53 66 47 38 45 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1257
* Ngày: 22-08-2021
Dự đoán: 11 53 26 96 33 79 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 507
* Ngày: 21-08-2021
Dự đoán: 57 83 16 14 43 50 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 957
* Ngày: 20-08-2021
Dự đoán: 11 24 40 21 93 34 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 775
* Ngày: 19-08-2021
Dự đoán: 44 84 94 11 50 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 924
* Ngày: 18-08-2021
Dự đoán: 27 67 45 43 32 46 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 434
* Ngày: 17-08-2021
Dự đoán: 35 75 40 36 75 61 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1092
* Ngày: 16-08-2021
Dự đoán: 74 40 76 77 42 18 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1515
* Ngày: 15-08-2021
Dự đoán: 95 82 71 97 26 67 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1065
* Ngày: 14-08-2021
Dự đoán: 55 53 53 48 34 36 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1035
* Ngày: 13-08-2021
Dự đoán: 44 91 93 55 37 16 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1354
* Ngày: 12-08-2021
Dự đoán: 68 34 57 66 88 24 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1037
* Ngày: 11-08-2021
Dự đoán: 15 15 90 43 83 20 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 535
* Ngày: 10-08-2021
Dự đoán: 19 55 86 23 85 55 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1330
* Ngày: 09-08-2021
Dự đoán: 26 49 75 51 33 90 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 108
* Ngày: 08-08-2021
Dự đoán: 64 42 89 84 15 42 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1700
* Ngày: 07-08-2021
Dự đoán: 19 98 91 17 65 39 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1100
* Ngày: 06-08-2021
Dự đoán: 77 67 31 37 77 86 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1405
* Ngày: 05-08-2021
Dự đoán: 18 81 13 34 74 97 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1290
* Ngày: 04-08-2021
Dự đoán: 14 31 31 22 41 27 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 179
* Ngày: 03-08-2021
Dự đoán: 26 34 20 04 88 81 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 526
* Ngày: 02-08-2021
Dự đoán: 68 52 89 24 51 52 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 779
* Ngày: 01-08-2021
Dự đoán: 81 68 35 57 95 39 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 604
* Ngày: 31-07-2021
Dự đoán: 63 47 97 58 14 10 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 237
* Ngày: 30-07-2021
Dự đoán: 63 61 15 89 46 63 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1472
* Ngày: 29-07-2021
Dự đoán: 13 26 74 23 68 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1041
* Ngày: 28-07-2021
Dự đoán: 98 39 95 14 77 66 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 458
* Ngày: 27-07-2021
Dự đoán: 13 96 67 24 89 71 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1492
* Ngày: 26-07-2021
Dự đoán: 91 55 41 31 24 74 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 865
* Ngày: 25-07-2021
Dự đoán: 45 19 13 91 71 80 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 933
* Ngày: 24-07-2021
Dự đoán: 64 71 21 17 21 31 Kết Quả: THUA Người Chơi: 299
* Ngày: 23-07-2021
Dự đoán: 24 29 31 44 36 86 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 490
* Ngày: 22-07-2021
Dự đoán: 89 88 19 66 35 41 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 875
* Ngày: 21-07-2021
Dự đoán: 43 14 75 21 88 76 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 301
* Ngày: 20-07-2021
Dự đoán: 16 58 25 63 92 36 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 179
* Ngày: 19-07-2021
Dự đoán: 29 30 59 88 33 14 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1413
* Ngày: 18-07-2021
Dự đoán: 56 86 72 59 82 83 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 922
* Ngày: 17-07-2021
Dự đoán: 89 79 72 65 39 34 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1120
* Ngày: 16-07-2021
Dự đoán: 40 69 62 53 82 29 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 120
* Ngày: 15-07-2021
Dự đoán: 57 69 71 38 79 11 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 839
* Ngày: 14-07-2021
Dự đoán: 76 87 53 82 53 32 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1685
* Ngày: 13-07-2021
Dự đoán: 56 07 84 53 76 49 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1527
* Ngày: 12-07-2021
Dự đoán: 23 30 18 36 96 33 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 855
* Ngày: 11-07-2021
Dự đoán: 29 94 85 55 79 20 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1296
* Ngày: 10-07-2021
Dự đoán: 63 29 54 94 31 59 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1729
* Ngày: 09-07-2021
Dự đoán: 60 91 35 12 23 76 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 827
* Ngày: 08-07-2021
Dự đoán: 73 34 85 95 38 46 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1771
* Ngày: 07-07-2021
Dự đoán: 87 74 31 89 79 44 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1273
* Ngày: 06-07-2021
Dự đoán: 40 68 59 53 22 16 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 285
* Ngày: 05-07-2021
Dự đoán: 01 89 64 55 21 48 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1786
* Ngày: 04-07-2021
Dự đoán: 83 77 93 67 86 34 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1339
* Ngày: 03-07-2021
Dự đoán: 57 42 21 42 84 77 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1136
* Ngày: 02-07-2021
Dự đoán: 20 89 90 94 02 00 Kết Quả: THUA Người Chơi: 770
* Ngày: 01-07-2021
Dự đoán: 75 58 39 45 27 25 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1258
* Ngày: 30-06-2021
Dự đoán: 26 94 62 01 94 10 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1481
* Ngày: 29-06-2021
Dự đoán: 98 99 89 44 23 72 Kết Quả: THUA Người Chơi: 332
* Ngày: 28-06-2021
Dự đoán: 57 87 20 58 38 94 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 417
* Ngày: 27-06-2021
Dự đoán: 22 87 82 76 91 51 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 318
* Ngày: 26-06-2021
Dự đoán: 73 90 78 89 34 54 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 388
* Ngày: 25-06-2021
Dự đoán: 85 61 64 57 64 30 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 146
* Ngày: 24-06-2021
Dự đoán: 79 91 86 22 17 67 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1488
* Ngày: 23-06-2021
Dự đoán: 99 11 87 37 35 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1129
* Ngày: 22-06-2021
Dự đoán: 39 05 94 53 14 13 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 402
* Ngày: 21-06-2021
Dự đoán: 15 13 15 21 41 10 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1095
* Ngày: 20-06-2021
Dự đoán: 93 87 88 59 99 32 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 83
* Ngày: 19-06-2021
Dự đoán: 90 88 63 13 35 72 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1033
* Ngày: 18-06-2021
Dự đoán: 59 11 51 61 89 54 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1361
* Ngày: 17-06-2021
Dự đoán: 66 15 67 70 68 24 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 130
* Ngày: 16-06-2021
Dự đoán: 22 32 33 68 72 12 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1376
* Ngày: 15-06-2021
Dự đoán: 83 43 78 29 83 57 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 125
* Ngày: 14-06-2021
Dự đoán: 16 84 46 21 25 33 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 540
* Ngày: 13-06-2021
Dự đoán: 65 69 89 79 45 32 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 636
* Ngày: 12-06-2021
Dự đoán: 51 91 48 54 83 79 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 981
* Ngày: 11-06-2021
Dự đoán: 12 94 48 45 94 10 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 473
* Ngày: 10-06-2021
Dự đoán: 18 79 85 88 53 45 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1059
* Ngày: 09-06-2021
Dự đoán: 58 99 24 44 59 55 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 534
* Ngày: 08-06-2021
Dự đoán: 81 66 24 78 38 47 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 374
* Ngày: 07-06-2021
Dự đoán: 19 50 11 80 39 87 Kết Quả: THUA Người Chơi: 165
* Ngày: 06-06-2021
Dự đoán: 58 72 68 63 65 22 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 261
* Ngày: 05-06-2021
Dự đoán: 82 88 80 55 63 25 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1458
* Ngày: 04-06-2021
Dự đoán: 46 30 29 57 64 26 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 690
* Ngày: 03-06-2021
Dự đoán: 88 34 14 55 46 85 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1330
* Ngày: 02-06-2021
Dự đoán: 97 14 52 23 57 94 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 209
* Ngày: 01-06-2021
Dự đoán: 62 66 64 35 50 33 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 876
* Ngày: 31-05-2021
Dự đoán: 50 94 49 18 88 71 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 842
* Ngày: 30-05-2021
Dự đoán: 52 60 39 53 62 61 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 135
* Ngày: 29-05-2021
Dự đoán: 78 79 87 21 21 44 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 604
* Ngày: 28-05-2021
Dự đoán: 76 12 74 28 51 88 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1106
* Ngày: 27-05-2021
Dự đoán: 16 37 03 73 10 25 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 614
* Ngày: 26-05-2021
Dự đoán: 36 55 04 36 28 41 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 270
* Ngày: 25-05-2021
Dự đoán: 51 15 71 60 60 84 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1527
* Ngày: 24-05-2021
Dự đoán: 19 26 54 70 27 38 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1682
* Ngày: 23-05-2021
Dự đoán: 82 42 32 45 81 57 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1557
* Ngày: 22-05-2021
Dự đoán: 24 27 81 25 68 18 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 698
* Ngày: 21-05-2021
Dự đoán: 95 97 95 52 36 60 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1425
* Ngày: 20-05-2021
Dự đoán: 93 89 70 67 81 91 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1030
* Ngày:
Dự đoán: ĐÃ LƯU Kết Quả: Người Chơi: