.
* Ngày: 27-11-2021
Dự đoán: 66 - 85 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1453
* Ngày: 26-11-2021
Dự đoán: 72 - 64 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 579
* Ngày: 25-11-2021
Dự đoán: 94 - 90 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 302
* Ngày: 24-11-2021
Dự đoán: 30 - 56 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 317
* Ngày: 23-11-2021
Dự đoán: 37 - 23 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 412
* Ngày: 22-11-2021
Dự đoán: 91 - 26 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 279
* Ngày: 21-11-2021
Dự đoán: 83 - 79 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 908
* Ngày: 20-11-2021
Dự đoán: 73 - 13 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 527
* Ngày: 19-11-2021
Dự đoán: 82 - 66 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 710
* Ngày: 18-11-2021
Dự đoán: 55 - 92 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1273
* Ngày: 17-11-2021
Dự đoán: 27 - 18 Kết Quả: THUA Người Chơi: 756
* Ngày: 16-11-2021
Dự đoán: 56 - 30 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 353
* Ngày: 15-11-2021
Dự đoán: 07 - 94 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1167
* Ngày: 14-11-2021
Dự đoán: 90 - 16 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 274
* Ngày: 13-11-2021
Dự đoán: 88 - 02 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1507
* Ngày: 12-11-2021
Dự đoán: 66 - 09 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 367
* Ngày: 11-11-2021
Dự đoán: 34 - 56 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 756
* Ngày: 10-11-2021
Dự đoán: 11 - 32 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 990
* Ngày: 09-11-2021
Dự đoán: 47 - 76 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 931
* Ngày: 08-11-2021
Dự đoán: 04 - 01 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 855
* Ngày: 07-11-2021
Dự đoán: 43 - 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1106
* Ngày: 06-11-2021
Dự đoán: 04 - 28 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 835
* Ngày: 05-11-2021
Dự đoán: 38 - 52 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1108
* Ngày: 04-11-2021
Dự đoán: 94 - 07 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1568
* Ngày: 03-11-2021
Dự đoán: 78 - 56 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 980
* Ngày: 02-11-2021
Dự đoán: 10 - 60 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1605
* Ngày: 01-11-2021
Dự đoán: 58 - 50 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1659
* Ngày: 31-10-2021
Dự đoán: 39 - 58 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1703
* Ngày: 30-10-2021
Dự đoán: 27 - 72 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 137
* Ngày: 29-10-2021
Dự đoán: 81 - 86 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1435
* Ngày: 28-10-2021
Dự đoán: 50 - 20 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1281
* Ngày: 27-10-2021
Dự đoán: 58 - 34 Kết Quả: THUA Người Chơi: 688
* Ngày: 26-10-2021
Dự đoán: 35 - 57 Kết Quả: THUA Người Chơi: 86
* Ngày: 25-10-2021
Dự đoán: 76 - 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 179
* Ngày: 24-10-2021
Dự đoán: 20 - 46 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 125
* Ngày: 24-10-2021
Dự đoán: 60 - 58 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1417
* Ngày: 23-10-2021
Dự đoán: 11 - 81 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 446
* Ngày: 22-10-2021
Dự đoán: 65 - 74 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 828
* Ngày: 21-10-2021
Dự đoán: 58 - 82 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1665
* Ngày: 20-10-2021
Dự đoán: 64 - 29 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1577
* Ngày: 19-10-2021
Dự đoán: 18 - 30 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 209
* Ngày: 18-10-2021
Dự đoán: 09 - 55 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 347
* Ngày: 17-10-2021
Dự đoán: 56 - 12 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 387
* Ngày: 16-10-2021
Dự đoán: 85 - 86 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1652
* Ngày: 15-10-2021
Dự đoán: 64 - 45 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1201
* Ngày: 14-10-2021
Dự đoán: 11 - 77 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 322
* Ngày: 13-10-2021
Dự đoán: 67 - 30 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1739
* Ngày: 12-10-2021
Dự đoán: 94 - 68 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1370
* Ngày: 11-10-2021
Dự đoán: 24 - 15 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 649
* Ngày: 10-10-2021
Dự đoán: 34 - 85 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1168
* Ngày: 09-10-2021
Dự đoán: 14 - 39 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1742
* Ngày: 08-10-2021
Dự đoán: 48 - 95 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1447
* Ngày: 07-10-2021
Dự đoán: 61 - 19 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 125
* Ngày: 06-10-2021
Dự đoán: 20 - 28 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 485
* Ngày: 05-10-2021
Dự đoán: 22 - 87 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1284
* Ngày: 04-10-2021
Dự đoán: 69 - 40 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 911
* Ngày: 03-10-2021
Dự đoán: 35 - 83 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 241
* Ngày: 02-10-2021
Dự đoán: 78 - 78 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 491
* Ngày: 01-10-2021
Dự đoán: 85 - 50 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1607
* Ngày: 30-09-2021
Dự đoán: 94 - 98 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 256
* Ngày: 29-09-2021
Dự đoán: 28 - 21 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 874
* Ngày: 28-09-2021
Dự đoán: 02 - 70 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1741
* Ngày: 27-09-2021
Dự đoán: 43 - 26 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1070
* Ngày: 26-09-2021
Dự đoán: 05 - 34 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 591
* Ngày: 25-09-2021
Dự đoán: 02 - 90 Kết Quả: THUA Người Chơi: 906
* Ngày: 24-09-2021
Dự đoán: 31 - 20 Kết Quả: THUA Người Chơi: 338
* Ngày: 23-09-2021
Dự đoán: 79 - 23 Kết Quả: THUA Người Chơi: 703
* Ngày: 22-09-2021
Dự đoán: 81 - 42 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 506
* Ngày: 21-09-2021
Dự đoán: 15 - 94 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1253
* Ngày: 20-09-2021
Dự đoán: 12 - 89 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 924
* Ngày: 19-09-2021
Dự đoán: 02 - 70 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1753
* Ngày: 18-09-2021
Dự đoán: 77 - 59 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 538
* Ngày: 17-09-2021
Dự đoán: 79 - 58 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1425
* Ngày: 16-09-2021
Dự đoán: 82 - 00 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1099
* Ngày: 15-09-2021
Dự đoán: 14 - 70 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 417
* Ngày: 14-09-2021
Dự đoán: 21 - 64 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 789
* Ngày: 13-09-2021
Dự đoán: 57 - 76 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 647
* Ngày: 12-09-2021
Dự đoán: 00 - 96 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1449
* Ngày: 11-09-2021
Dự đoán: 95 - 84 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1482
* Ngày: 10-09-2021
Dự đoán: 16 - 49 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1410
* Ngày: 09-09-2021
Dự đoán: 17 - 55 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1329
* Ngày: 08-09-2021
Dự đoán: 99 - 41 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1094
* Ngày: 07-09-2021
Dự đoán: 15 - 01 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 379
* Ngày: 06-09-2021
Dự đoán: 92 - 19 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 141
* Ngày: 05-09-2021
Dự đoán: 91 - 89 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1464
* Ngày: 04-09-2021
Dự đoán: 70 - 38 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 459
* Ngày: 03-09-2021
Dự đoán: 56 - 65 Kết Quả: THUA Người Chơi: 585
* Ngày: 02-09-2021
Dự đoán: 96 - 99 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1436
* Ngày: 01-09-2021
Dự đoán: 78 - 43 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1273
* Ngày: 31-08-2021
Dự đoán: 76 - 87 Kết Quả: THUA Người Chơi: 817
* Ngày: 30-08-2021
Dự đoán: 90 - 56 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1424
* Ngày: 29-08-2021
Dự đoán: 67 - 23 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1766
* Ngày: 28-08-2021
Dự đoán: 98 - 24 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1267
* Ngày: 27-08-2021
Dự đoán: 99 - 95 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 767
* Ngày: 26-08-2021
Dự đoán: 13 - 87 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 519
* Ngày: 25-08-2021
Dự đoán: 89 - 78 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 848
* Ngày: 24-08-2021
Dự đoán: 81 - 48 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 641
* Ngày: 23-08-2021
Dự đoán: 58 - 91 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 773
* Ngày: 22-08-2021
Dự đoán: 37 - 10 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 532
* Ngày: 21-08-2021
Dự đoán: 44 - 23 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1166
* Ngày: 20-08-2021
Dự đoán: 54 - 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 250
* Ngày: 19-08-2021
Dự đoán: 99 - 06 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 541
* Ngày: 18-08-2021
Dự đoán: 26 - 87 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1216
* Ngày: 17-08-2021
Dự đoán: 02 - 75 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 614
* Ngày: 16-08-2021
Dự đoán: 39 - 50 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 855
* Ngày: 15-08-2021
Dự đoán: 97 - 45 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 86
* Ngày: 14-08-2021
Dự đoán: 46 - 98 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 422
* Ngày: 13-08-2021
Dự đoán: 53 - 44 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1669
* Ngày: 12-08-2021
Dự đoán: 86 - 03 Kết Quả: THUA Người Chơi: 949
* Ngày: 11-08-2021
Dự đoán: 96 - 99 Kết Quả: THUA Người Chơi: 865
* Ngày: 10-08-2021
Dự đoán: 51 - 69 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 299
* Ngày: 09-08-2021
Dự đoán: 67 - 15 Kết Quả: THUA Người Chơi: 899
* Ngày: 08-08-2021
Dự đoán: 04 - 39 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1124
* Ngày: 07-08-2021
Dự đoán: 28 - 19 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1598
* Ngày: 06-08-2021
Dự đoán: 77 - 94 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1544
* Ngày: 05-08-2021
Dự đoán: 83 - 17 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1347
* Ngày: 04-08-2021
Dự đoán: 21 - 66 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 579
* Ngày: 03-08-2021
Dự đoán: 10 - 29 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1610
* Ngày: 02-08-2021
Dự đoán: 73 - 14 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 765
* Ngày: 01-08-2021
Dự đoán: 11 - 36 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1044
* Ngày: 31-07-2021
Dự đoán: 30 - 15 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 479
* Ngày: 30-07-2021
Dự đoán: 72 - 27 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 322
* Ngày: 29-07-2021
Dự đoán: 94 - 12 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1522
* Ngày: 28-07-2021
Dự đoán: 46 - 98 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 315
* Ngày: 27-07-2021
Dự đoán: 96 - 96 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1270
* Ngày: 26-07-2021
Dự đoán: 88 - 78 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 985
* Ngày: 25-07-2021
Dự đoán: 19 - 98 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 278
* Ngày: 24-07-2021
Dự đoán: 35 - 19 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 784
* Ngày: 23-07-2021
Dự đoán: 98 - 12 Kết Quả: THUA Người Chơi: 508
* Ngày: 22-07-2021
Dự đoán: 63 - 74 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 518
* Ngày: 21-07-2021
Dự đoán: 23 - 24 Kết Quả: THUA Người Chơi: 878
* Ngày: 20-07-2021
Dự đoán: 72 - 52 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1243
* Ngày: 19-07-2021
Dự đoán: 90 - 87 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 297
* Ngày: 18-07-2021
Dự đoán: 29 - 80 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1502
* Ngày: 17-07-2021
Dự đoán: 97 - 79 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1147
* Ngày: 16-07-2021
Dự đoán: 19 - 66 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 785
* Ngày: 15-07-2021
Dự đoán: 80 - 52 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 773
* Ngày: 14-07-2021
Dự đoán: 13 - 20 Kết Quả: THUA Người Chơi: 664
* Ngày: 13-07-2021
Dự đoán: 61 - 90 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 229
* Ngày: 12-07-2021
Dự đoán: 26 - 19 Kết Quả: THUA Người Chơi: 259
* Ngày: 11-07-2021
Dự đoán: 12 - 22 Kết Quả: THUA Người Chơi: 548
* Ngày: 10-07-2021
Dự đoán: 33 - 17 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 135
* Ngày: 09-07-2021
Dự đoán: 79 - 62 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 315
* Ngày: 08-07-2021
Dự đoán: 28 - 76 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1590
* Ngày: 07-07-2021
Dự đoán: 83 - 06 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1385
* Ngày: 06-07-2021
Dự đoán: 51 - 04 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 827
* Ngày: 05-07-2021
Dự đoán: 57 - 45 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1210
* Ngày: 04-07-2021
Dự đoán: 34 - 53 Kết Quả: THUA Người Chơi: 403
* Ngày: 03-07-2021
Dự đoán: 49 - 59 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 627
* Ngày: 02-07-2021
Dự đoán: 32 - 22 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1506
* Ngày: 01-07-2021
Dự đoán: 13 - 93 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 990
* Ngày: 30-06-2021
Dự đoán: 22 - 63 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1566
* Ngày: 29-06-2021
Dự đoán: 52 - 39 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 418
* Ngày: 28-06-2021
Dự đoán: 80 - 16 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1729
* Ngày: 27-06-2021
Dự đoán: 01 - 30 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1489
* Ngày: 26-06-2021
Dự đoán: 48 - 10 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1134
* Ngày: 25-06-2021
Dự đoán: 74 - 05 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 536
* Ngày: 24-06-2021
Dự đoán: 55 - 86 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1531
* Ngày: 23-06-2021
Dự đoán: 10 - 34 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 905
* Ngày: 22-06-2021
Dự đoán: 09 - 46 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1269
* Ngày: 21-06-2021
Dự đoán: 20 - 73 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 126
* Ngày: 20-06-2021
Dự đoán: 35 - 26 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1457
* Ngày: 19-06-2021
Dự đoán: 81 - 49 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 317
* Ngày: 18-06-2021
Dự đoán: 32 - 54 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1455
* Ngày: 17-06-2021
Dự đoán: 41 - 39 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 227
* Ngày: 16-06-2021
Dự đoán: 55 - 49 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 465
* Ngày: 15-06-2021
Dự đoán: 39 - 65 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 706
* Ngày: 14-06-2021
Dự đoán: 67 - 90 Kết Quả: THUA Người Chơi: 148
* Ngày: 13-06-2021
Dự đoán: 75 - 79 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 201
* Ngày: 12-06-2021
Dự đoán: 17 - 56 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1285
* Ngày: 11-06-2021
Dự đoán: 45 - 41 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 484
* Ngày: 10-06-2021
Dự đoán: 42 - 42 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1540
* Ngày: 09-06-2021
Dự đoán: 95 - 38 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 440
* Ngày: 08-06-2021
Dự đoán: 19 - 44 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 855
* Ngày: 07-06-2021
Dự đoán: 18 - 13 Kết Quả: THUA Người Chơi: 491
* Ngày: 06-06-2021
Dự đoán: 88 - 99 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 754
* Ngày: 05-06-2021
Dự đoán: 89 - 77 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 905
* Ngày: 04-06-2021
Dự đoán: 71 - 20 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 417
* Ngày: 03-06-2021
Dự đoán: 93 - 63 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 574
* Ngày: 02-06-2021
Dự đoán: 88 - 24 Kết Quả: THUA Người Chơi: 873
* Ngày: 01-06-2021
Dự đoán: 29 - 64 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 158
* Ngày: 31-05-2021
Dự đoán: 06 - 07 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 967
* Ngày: 30-05-2021
Dự đoán: 31 - 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 747
* Ngày: 29-05-2021
Dự đoán: 64 - 73 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 939
* Ngày: 28-05-2021
Dự đoán: 96 - 80 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 458
* Ngày: 27-05-2021
Dự đoán: 20 - 78 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 97
* Ngày: 26-05-2021
Dự đoán: 64 - 09 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 83
* Ngày: 25-05-2021
Dự đoán: 12 - 79 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 966
* Ngày: 24-05-2021
Dự đoán: 29 - 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 516
* Ngày: 23-05-2021
Dự đoán: 57 - 65 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 117
* Ngày: 22-05-2021
Dự đoán: 28 - 87 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 962
* Ngày: 21-05-2021
Dự đoán: 95 - 02 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1436
* Ngày: 20-05-2021
Dự đoán: 04 - 67 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 658
* Ngày:
Dự đoán: ĐÃ LƯU Kết Quả: Người Chơi: