.
* Ngày: 27-11-2021
Dự đoán: 33 - 20 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1310
* Ngày: 26-11-2021
Dự đoán: 98 - 42 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 275
* Ngày: 25-11-2021
Dự đoán: 13 - 01 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1653
* Ngày: 24-11-2021
Dự đoán: 03 - 40 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 936
* Ngày: 23-11-2021
Dự đoán: 54 - 25 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 608
* Ngày: 22-11-2021
Dự đoán: 93 - 47 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1637
* Ngày: 21-11-2021
Dự đoán: 15 - 81 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1292
* Ngày: 20-11-2021
Dự đoán: 62 - 73 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 834
* Ngày: 19-11-2021
Dự đoán: 56 - 12 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 566
* Ngày: 18-11-2021
Dự đoán: 06 - 06 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1355
* Ngày: 17-11-2021
Dự đoán: 87 - 42 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 521
* Ngày: 16-11-2021
Dự đoán: 06 - 68 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 510
* Ngày: 15-11-2021
Dự đoán: 29 - 10 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1051
* Ngày: 14-11-2021
Dự đoán: 85 - 86 Kết Quả: THUA Người Chơi: 189
* Ngày: 13-11-2021
Dự đoán: 83 - 70 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 794
* Ngày: 12-11-2021
Dự đoán: 88 - 93 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 865
* Ngày: 11-11-2021
Dự đoán: 00 - 24 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1208
* Ngày: 10-11-2021
Dự đoán: 21 - 63 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 934
* Ngày: 09-11-2021
Dự đoán: 30 - 02 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 760
* Ngày: 08-11-2021
Dự đoán: 90 - 05 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 182
* Ngày: 07-11-2021
Dự đoán: 51 - 10 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 850
* Ngày: 06-11-2021
Dự đoán: 87 - 32 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1296
* Ngày: 05-11-2021
Dự đoán: 75 - 03 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 671
* Ngày: 04-11-2021
Dự đoán: 97 - 54 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1444
* Ngày: 03-11-2021
Dự đoán: 74 - 74 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 750
* Ngày: 02-11-2021
Dự đoán: 30 - 30 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 888
* Ngày: 01-11-2021
Dự đoán: 77 - 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1145
* Ngày: 31-10-2021
Dự đoán: 10 - 20 Kết Quả: THUA Người Chơi: 301
* Ngày: 30-10-2021
Dự đoán: 73 - 12 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1219
* Ngày: 29-10-2021
Dự đoán: 27 - 35 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1621
* Ngày: 28-10-2021
Dự đoán: 68 - 53 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 362
* Ngày: 27-10-2021
Dự đoán: 29 - 32 Kết Quả: THUA Người Chơi: 848
* Ngày: 26-10-2021
Dự đoán: 01 - 99 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 245
* Ngày: 25-10-2021
Dự đoán: 43 - 54 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 412
* Ngày: 24-10-2021
Dự đoán: 17 - 62 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 135
* Ngày: 24-10-2021
Dự đoán: 70 - 02 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1012
* Ngày: 23-10-2021
Dự đoán: 06 - 50 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1437
* Ngày: 22-10-2021
Dự đoán: 17 - 15 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1316
* Ngày: 21-10-2021
Dự đoán: 65 - 67 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1001
* Ngày: 20-10-2021
Dự đoán: 64 - 79 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1207
* Ngày: 19-10-2021
Dự đoán: 54 - 67 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 428
* Ngày: 18-10-2021
Dự đoán: 76 - 42 Kết Quả: THUA Người Chơi: 692
* Ngày: 17-10-2021
Dự đoán: 34 - 74 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 86
* Ngày: 16-10-2021
Dự đoán: 37 - 23 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1776
* Ngày: 15-10-2021
Dự đoán: 54 - 71 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 495
* Ngày: 14-10-2021
Dự đoán: 68 - 73 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1078
* Ngày: 13-10-2021
Dự đoán: 47 - 11 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1703
* Ngày: 12-10-2021
Dự đoán: 95 - 07 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1157
* Ngày: 11-10-2021
Dự đoán: 22 - 58 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1029
* Ngày: 10-10-2021
Dự đoán: 85 - 85 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1016
* Ngày: 09-10-2021
Dự đoán: 87 - 84 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 296
* Ngày: 08-10-2021
Dự đoán: 45 - 62 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 548
* Ngày: 07-10-2021
Dự đoán: 09 - 51 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1347
* Ngày: 06-10-2021
Dự đoán: 41 - 73 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1265
* Ngày: 05-10-2021
Dự đoán: 70 - 49 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 176
* Ngày: 04-10-2021
Dự đoán: 22 - 31 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1692
* Ngày: 03-10-2021
Dự đoán: 28 - 30 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 235
* Ngày: 02-10-2021
Dự đoán: 26 - 63 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1290
* Ngày: 01-10-2021
Dự đoán: 87 - 89 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1131
* Ngày: 30-09-2021
Dự đoán: 90 - 05 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1352
* Ngày: 29-09-2021
Dự đoán: 28 - 96 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 781
* Ngày: 28-09-2021
Dự đoán: 98 - 70 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1643
* Ngày: 27-09-2021
Dự đoán: 04 - 39 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1652
* Ngày: 26-09-2021
Dự đoán: 17 - 93 Kết Quả: THUA Người Chơi: 98
* Ngày: 25-09-2021
Dự đoán: 92 - 83 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 97
* Ngày: 24-09-2021
Dự đoán: 92 - 45 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 722
* Ngày: 23-09-2021
Dự đoán: 56 - 34 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 638
* Ngày: 22-09-2021
Dự đoán: 86 - 68 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1286
* Ngày: 21-09-2021
Dự đoán: 08 - 72 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 932
* Ngày: 20-09-2021
Dự đoán: 70 - 60 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 451
* Ngày: 19-09-2021
Dự đoán: 32 - 18 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 87
* Ngày: 18-09-2021
Dự đoán: 83 - 65 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 225
* Ngày: 17-09-2021
Dự đoán: 79 - 29 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1754
* Ngày: 16-09-2021
Dự đoán: 48 - 65 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1131
* Ngày: 15-09-2021
Dự đoán: 30 - 82 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 274
* Ngày: 14-09-2021
Dự đoán: 00 - 64 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 318
* Ngày: 13-09-2021
Dự đoán: 48 - 35 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 799
* Ngày: 12-09-2021
Dự đoán: 13 - 98 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1585
* Ngày: 11-09-2021
Dự đoán: 94 - 73 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1104
* Ngày: 10-09-2021
Dự đoán: 68 - 28 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1232
* Ngày: 09-09-2021
Dự đoán: 29 - 18 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1147
* Ngày: 08-09-2021
Dự đoán: 32 - 93 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1433
* Ngày: 07-09-2021
Dự đoán: 35 - 40 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1686
* Ngày: 06-09-2021
Dự đoán: 61 - 31 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1307
* Ngày: 05-09-2021
Dự đoán: 33 - 21 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1253
* Ngày: 04-09-2021
Dự đoán: 17 - 10 Kết Quả: THUA Người Chơi: 892
* Ngày: 03-09-2021
Dự đoán: 27 - 74 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 621
* Ngày: 02-09-2021
Dự đoán: 02 - 34 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1132
* Ngày: 01-09-2021
Dự đoán: 79 - 69 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 230
* Ngày: 31-08-2021
Dự đoán: 33 - 55 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 987
* Ngày: 30-08-2021
Dự đoán: 23 - 09 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 830
* Ngày: 29-08-2021
Dự đoán: 78 - 78 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 269
* Ngày: 28-08-2021
Dự đoán: 15 - 26 Kết Quả: THUA Người Chơi: 247
* Ngày: 27-08-2021
Dự đoán: 65 - 09 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 381
* Ngày: 26-08-2021
Dự đoán: 22 - 89 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1333
* Ngày: 25-08-2021
Dự đoán: 18 - 83 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1076
* Ngày: 24-08-2021
Dự đoán: 60 - 45 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1238
* Ngày: 23-08-2021
Dự đoán: 45 - 50 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 985
* Ngày: 22-08-2021
Dự đoán: 16 - 37 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1133
* Ngày: 21-08-2021
Dự đoán: 03 - 94 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1058
* Ngày: 20-08-2021
Dự đoán: 41 - 54 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1765
* Ngày: 19-08-2021
Dự đoán: 27 - 23 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 687
* Ngày: 18-08-2021
Dự đoán: 02 - 59 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 372
* Ngày: 17-08-2021
Dự đoán: 73 - 02 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1088
* Ngày: 16-08-2021
Dự đoán: 29 - 09 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 243
* Ngày: 15-08-2021
Dự đoán: 70 - 02 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1111
* Ngày: 14-08-2021
Dự đoán: 93 - 53 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1060
* Ngày: 13-08-2021
Dự đoán: 27 - 69 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 905
* Ngày: 12-08-2021
Dự đoán: 51 - 81 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1155
* Ngày: 11-08-2021
Dự đoán: 91 - 91 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 569
* Ngày: 10-08-2021
Dự đoán: 90 - 71 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 356
* Ngày: 09-08-2021
Dự đoán: 26 - 49 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1081
* Ngày: 08-08-2021
Dự đoán: 51 - 04 Kết Quả: ĂN LÔ 51 Người Chơi: 399
* Ngày: 07-08-2021
Dự đoán: 00 - 17 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1473
* Ngày: 06-08-2021
Dự đoán: 69 - 35 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 557
* Ngày: 05-08-2021
Dự đoán: 68 - 56 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 770
* Ngày: 04-08-2021
Dự đoán: 74 - 12 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 843
* Ngày: 03-08-2021
Dự đoán: 24 - 12 Kết Quả: THUA Người Chơi: 113
* Ngày: 02-08-2021
Dự đoán: 78 - 53 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1754
* Ngày: 01-08-2021
Dự đoán: 99 - 26 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 381
* Ngày: 31-07-2021
Dự đoán: 06 - 82 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1253
* Ngày: 30-07-2021
Dự đoán: 79 - 72 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 837
* Ngày: 29-07-2021
Dự đoán: 94 - 16 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 91
* Ngày: 28-07-2021
Dự đoán: 84 - 75 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1062
* Ngày: 27-07-2021
Dự đoán: 87 - 29 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 81
* Ngày: 26-07-2021
Dự đoán: 54 - 21 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 151
* Ngày: 25-07-2021
Dự đoán: 19 - 94 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 194
* Ngày: 24-07-2021
Dự đoán: 02 - 02 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 593
* Ngày: 23-07-2021
Dự đoán: 35 - 66 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 626
* Ngày: 22-07-2021
Dự đoán: 63 - 46 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 865
* Ngày: 21-07-2021
Dự đoán: 36 - 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 164
* Ngày: 20-07-2021
Dự đoán: 71 - 02 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 501
* Ngày: 19-07-2021
Dự đoán: 39 - 89 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 174
* Ngày: 18-07-2021
Dự đoán: 29 - 44 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 599
* Ngày: 17-07-2021
Dự đoán: 30 - 97 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 395
* Ngày: 16-07-2021
Dự đoán: 27 - 72 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1788
* Ngày: 15-07-2021
Dự đoán: 82 - 70 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 736
* Ngày: 14-07-2021
Dự đoán: 43 - 31 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 666
* Ngày: 13-07-2021
Dự đoán: 61 - 56 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 202
* Ngày: 12-07-2021
Dự đoán: 33 - 43 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 959
* Ngày: 11-07-2021
Dự đoán: 94 - 63 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 663
* Ngày: 10-07-2021
Dự đoán: 62 - 75 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1280
* Ngày: 09-07-2021
Dự đoán: 03 - 75 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1547
* Ngày: 08-07-2021
Dự đoán: 59 - 33 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1733
* Ngày: 07-07-2021
Dự đoán: 98 - 83 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 718
* Ngày: 06-07-2021
Dự đoán: 46 - 98 Kết Quả: THUA Người Chơi: 329
* Ngày: 05-07-2021
Dự đoán: 80 - 86 Kết Quả: THUA Người Chơi: 854
* Ngày: 04-07-2021
Dự đoán: 29 - 16 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 434
* Ngày: 03-07-2021
Dự đoán: 52 - 44 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1556
* Ngày: 02-07-2021
Dự đoán: 94 - 72 Kết Quả: THUA Người Chơi: 851
* Ngày: 01-07-2021
Dự đoán: 95 - 43 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 335
* Ngày: 30-06-2021
Dự đoán: 63 - 09 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1071
* Ngày: 29-06-2021
Dự đoán: 60 - 48 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 878
* Ngày: 28-06-2021
Dự đoán: 49 - 82 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 505
* Ngày: 27-06-2021
Dự đoán: 50 - 87 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 150
* Ngày: 26-06-2021
Dự đoán: 02 - 98 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1381
* Ngày: 25-06-2021
Dự đoán: 29 - 85 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 126
* Ngày: 24-06-2021
Dự đoán: 22 - 96 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 673
* Ngày: 23-06-2021
Dự đoán: 34 - 87 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 382
* Ngày: 22-06-2021
Dự đoán: 32 - 09 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 628
* Ngày: 21-06-2021
Dự đoán: 20 - 20 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 109
* Ngày: 20-06-2021
Dự đoán: 14 - 75 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 600
* Ngày: 19-06-2021
Dự đoán: 11 - 70 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1140
* Ngày: 18-06-2021
Dự đoán: 87 - 13 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 845
* Ngày: 17-06-2021
Dự đoán: 68 - 21 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1502
* Ngày: 16-06-2021
Dự đoán: 90 - 22 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1244
* Ngày: 15-06-2021
Dự đoán: 25 - 49 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1087
* Ngày: 14-06-2021
Dự đoán: 76 - 55 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 705
* Ngày: 13-06-2021
Dự đoán: 76 - 43 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 584
* Ngày: 12-06-2021
Dự đoán: 55 - 76 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 331
* Ngày: 11-06-2021
Dự đoán: 09 - 03 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1759
* Ngày: 10-06-2021
Dự đoán: 35 - 35 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1291
* Ngày: 09-06-2021
Dự đoán: 28 - 36 Kết Quả: THUA Người Chơi: 1370
* Ngày: 08-06-2021
Dự đoán: 01 - 08 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1230
* Ngày: 07-06-2021
Dự đoán: 35 - 48 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1745
* Ngày: 06-06-2021
Dự đoán: 39 - 33 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 184
* Ngày: 05-06-2021
Dự đoán: 89 - 38 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 571
* Ngày: 04-06-2021
Dự đoán: 19 - 19 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 301
* Ngày: 03-06-2021
Dự đoán: 21 - 75 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 732
* Ngày: 02-06-2021
Dự đoán: 26 - 07 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1781
* Ngày: 01-06-2021
Dự đoán: 37 - 37 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 229
* Ngày: 31-05-2021
Dự đoán: 21 - 59 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 790
* Ngày: 30-05-2021
Dự đoán: 73 - 73 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1724
* Ngày: 29-05-2021
Dự đoán: 15 - 13 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 446
* Ngày: 28-05-2021
Dự đoán: 96 - 03 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 653
* Ngày: 27-05-2021
Dự đoán: 34 - 59 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 959
* Ngày: 26-05-2021
Dự đoán: 11 - 62 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 213
* Ngày: 25-05-2021
Dự đoán: 65 - 83 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1059
* Ngày: 24-05-2021
Dự đoán: 17 - 32 Kết Quả: THUA Người Chơi: 623
* Ngày: 23-05-2021
Dự đoán: 49 - 57 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 903
* Ngày: 22-05-2021
Dự đoán: 97 - 74 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 317
* Ngày: 21-05-2021
Dự đoán: 23 - 02 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1187
* Ngày: 20-05-2021
Dự đoán: 71 - 79 Kết Quả: ĂN Người Chơi: 1445
* Ngày:
Dự đoán: ĐÃ LƯU Kết Quả: Người Chơi: