.
NGÀY LẤY SỐ DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ NGƯỜI NHẬN
07-12-2022 Ba càng: 941 Bạch Thủ: 91 Xiên 3: 79 67 91 THẮNG1338
06-12-2022 Ba càng: 357 Bạch Thủ: 34 Xiên 3: 93 64 34 THẮNG1428
05-12-2022 Ba càng: 519 Bạch Thủ: 42 Xiên 3: 63 42 42 THẮNG440
04-12-2022 Ba càng: 166 Bạch Thủ: 10 Xiên 3: 86 10 10 THẮNG921
03-12-2022 Ba càng: 403 Bạch Thủ: 88 Xiên 3: 61 62 88 THẮNG165
02-12-2022 Ba càng: 707 Bạch Thủ: 60 Xiên 3: 16 22 60 THẮNG974
01-12-2022 Ba càng: 421 Bạch Thủ: 82 Xiên 3: 55 82 82 THẮNG1679
30-11-2022 Ba càng: 122 Bạch Thủ: 66 Xiên 3: 99 59 66 THẮNG1174
29-11-2022 Ba càng: 974 Bạch Thủ: 81 Xiên 3: 55 82 81 THẮNG996
28-11-2022 Ba càng: 720 Bạch Thủ: 46 Xiên 3: 75 38 46 THẮNG1398
27-11-2022 Ba càng: 788 Bạch Thủ: 72 Xiên 3: 62 95 72 THẮNG1059
26-11-2022 Ba càng: 841 Bạch Thủ: 44 Xiên 3: 46 47 44 THẮNG745
25-11-2022 Ba càng: 432 Bạch Thủ: 96 Xiên 3: 90 23 96 THẮNG167
23-11-2022 Ba càng: 929 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 13 55 51 THẮNG1133
22-11-2022 Ba càng: 639 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 30 41 51 THẮNG1641
21-11-2022 Ba càng: 457 Bạch Thủ: 99 Xiên 3: 30 30 99 THẮNG1676
20-11-2022 Ba càng: 306 Bạch Thủ: 04 Xiên 3: 72 52 04 THẮNG361
19-11-2022 Ba càng: 965 Bạch Thủ: 98 Xiên 3: 34 04 98 THẮNG1692
18-11-2022 Ba càng: 849 Bạch Thủ: 16 Xiên 3: 07 79 16 THẮNG1743
17-11-2022 Ba càng: 252 Bạch Thủ: 00 Xiên 3: 16 00 00 THẮNG1159
16-11-2022 Ba càng: 503 Bạch Thủ: 86 Xiên 3: 45 45 86 THẮNG755
15-11-2022 Ba càng: 862 Bạch Thủ: 19 Xiên 3: 50 10 19 THẮNG800
14-11-2022 Ba càng: 681 Bạch Thủ: 49 Xiên 3: 71 53 49 THẮNG1453
13-11-2022 Ba càng: 223 Bạch Thủ: 36 Xiên 3: 21 66 36 THẮNG1183
12-11-2022 Ba càng: 773 Bạch Thủ: 65 Xiên 3: 36 27 65 THẮNG950
11-11-2022 Ba càng: 564 Bạch Thủ: 65 Xiên 3: 54 65 65 THẮNG356
10-11-2022 Ba càng: 957 Bạch Thủ: 07 Xiên 3: 64 32 07 THẮNG265
09-11-2022 Ba càng: 575 Bạch Thủ: 07 Xiên 3: 59 17 07 THẮNG1399
08-11-2022 Ba càng: 441 Bạch Thủ: 11 Xiên 3: 89 50 11 THẮNG1222
07-11-2022 Ba càng: 117 Bạch Thủ: 35 Xiên 3: 34 57 35 THẮNG230
06-11-2022 Ba càng: 490 Bạch Thủ: 36 Xiên 3: 28 96 36 THẮNG1197
05-11-2022 Ba càng: 308 Bạch Thủ: 83 Xiên 3: 76 59 83 THẮNG484
04-11-2022 Ba càng: 224 Bạch Thủ: 04 Xiên 3: 04 46 04 THẮNG463
03-11-2022 Ba càng: 508 Bạch Thủ: 68 Xiên 3: 11 32 68 THẮNG485
02-11-2022 Ba càng: 665 Bạch Thủ: 92 Xiên 3: 92 11 92 THẮNG100
01-11-2022 Ba càng: 950 Bạch Thủ: 50 Xiên 3: 50 39 50 THẮNG1177
31-10-2022 Ba càng: 289 Bạch Thủ: 83 Xiên 3: 47 83 83 THẮNG1778
30-10-2022 Ba càng: 362 Bạch Thủ: 78 Xiên 3: 38 79 78 THẮNG1445
29-10-2022 Ba càng: 564 Bạch Thủ: 52 Xiên 3: 35 28 52 THẮNG261
28-10-2022 Ba càng: 445 Bạch Thủ: 62 Xiên 3: 58 49 62 THẮNG181
27-10-2022 Ba càng: 913 Bạch Thủ: 92 Xiên 3: 78 21 92 THẮNG1189
26-10-2022 Ba càng: 348 Bạch Thủ: 95 Xiên 3: 98 70 95 THẮNG1571
25-10-2022 Ba càng: 308 Bạch Thủ: 13 Xiên 3: 13 72 13 THẮNG140
24-10-2022 Ba càng: 708 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 27 40 51 THẮNG392
23-10-2022 Ba càng: 374 Bạch Thủ Lô: 56 Xiên 3: 63 42 95THUA1228
22-10-2022 Ba càng: 769 Bạch Thủ: 80 Xiên 3: 98 67 80 THẮNG377
21-10-2022 Ba càng: 562 Bạch Thủ: 37 Xiên 3: 09 78 37 THẮNG977
20-10-2022 Ba càng: 153 Bạch Thủ Lô: 64 Xiên 3: 45 83 43THUA1770
19-10-2022 Ba càng: 632 Bạch Thủ: 29 Xiên 3: 28 89 29 THẮNG843
18-10-2022 Ba càng: 371 Bạch Thủ: 38 Xiên 3: 92 96 38 THẮNG1535
17-10-2022 Ba càng: 766 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 51 28 51 THẮNG277
16-10-2022 Ba càng: 296 Bạch Thủ: 11 Xiên 3: 69 14 11 THẮNG1651
15-10-2022 Ba càng: 131 Bạch Thủ: 12 Xiên 3: 95 88 12 THẮNG1709
14-10-2022 Ba càng: 134 Bạch Thủ: 48 Xiên 3: 64 74 48 THẮNG133
12-10-2022 Ba càng: 985 Bạch Thủ: 01 Xiên 3: 49 40 01 THẮNG256
11-10-2022 Ba càng: 280 Bạch Thủ: 50 Xiên 3: 23 12 50 THẮNG183
13-10-2022 Ba càng: 578 Bạch Thủ: 12 Xiên 3: 96 12 12 THẮNG1335
12-10-2022 Ba càng: 737 Bạch Thủ: 04 Xiên 3: 80 68 04 THẮNG706
11-10-2022 Ba càng: 674 Bạch Thủ: 77 Xiên 3: 65 50 77 THẮNG584
10-10-2022 Ba càng: 307 Bạch Thủ: 26 Xiên 3: 18 21 26 THẮNG1184
09-10-2022 Ba càng: 600 Bạch Thủ: 96 Xiên 3: 67 28 96 THẮNG256
08-10-2022 Ba càng: 666 Bạch Thủ: 42 Xiên 3: 93 65 42 THẮNG897
07-10-2022 Ba càng: 411 Bạch Thủ Lô: 36 Xiên 3: 84 11 84THUA406
06-10-2022 Ba càng: 143 Bạch Thủ Lô: 38 Xiên 3: 37 86 19THUA739
05-10-2022 Ba càng: 927 Bạch Thủ: 68 Xiên 3: 57 79 68 THẮNG1412
04-10-2022 Ba càng: 779 Bạch Thủ: 50 Xiên 3: 15 09 50 THẮNG979
03-10-2022 Ba càng: 720 Bạch Thủ: 16 Xiên 3: 92 77 16 THẮNG1529
02-10-2022 Ba càng: 916 Bạch Thủ: 22 Xiên 3: 62 66 22 THẮNG112
01-10-2022 Ba càng: 336 Bạch Thủ: 18 Xiên 3: 69 04 18 THẮNG415
30-09-2022 Ba càng: 264 Bạch Thủ: 24 Xiên 3: 04 36 24 THẮNG508
29-09-2022 Ba càng: 161 Bạch Thủ: 94 Xiên 3: 86 77 94 THẮNG634
28-09-2022 Ba càng: 531 Bạch Thủ: 42 Xiên 3: 22 23 42 THẮNG484
27-09-2022 Ba càng: 746 Bạch Thủ: 64 Xiên 3: 20 28 64 THẮNG661
26-09-2022 Ba càng: 627 Bạch Thủ: 60 Xiên 3: 84 61 60 THẮNG973
25-09-2022 Ba càng: 750 Bạch Thủ: 74 Xiên 3: 07 27 74 THẮNG1788
24-09-2022 Ba càng: 442 Bạch Thủ: 13 Xiên 3: 09 67 13 THẮNG1226
23-09-2022 Ba càng: 134 Bạch Thủ: 46 Xiên 3: 36 95 46 THẮNG1537
22-09-2022 Ba càng: 396 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 65 35 51 THẮNG1366
21-09-2022 Ba càng: 754 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 03 55 51 THẮNG998
20-09-2022 Ba càng: 613 Bạch Thủ: 76 Xiên 3: 99 65 76 THẮNG102
19-09-2022 Ba càng: 454 Bạch Thủ: 08 Xiên 3: 39 24 08 THẮNG190
18-09-2022 Ba càng: 181 Bạch Thủ: 35 Xiên 3: 22 00 35 THẮNG1181
17-09-2022 Ba càng: 197 Bạch Thủ: 48 Xiên 3: 25 63 48 THẮNG1572
16-09-2022 Ba càng: 890 Bạch Thủ: 20 Xiên 3: 87 17 20 THẮNG1037
15-09-2022 Ba càng: 914 Bạch Thủ: 72 Xiên 3: 05 95 72 THẮNG151
14-09-2022 Ba càng: 845 Bạch Thủ: 00 Xiên 3: 40 99 00 THẮNG1372
13-09-2022 Ba càng: 687 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 05 66 97 THẮNG692
12-09-2022 Ba càng: 530 Bạch Thủ: 68 Xiên 3: 67 09 68 THẮNG1360
11-09-2022 Ba càng: 668 Bạch Thủ: 49 Xiên 3: 49 17 49 THẮNG453
10-09-2022 Ba càng: 536 Bạch Thủ: 70 Xiên 3: 83 24 70 THẮNG1437
09-09-2022 Ba càng: 356 Bạch Thủ: 53 Xiên 3: 06 42 53 THẮNG865
08-09-2022 Ba càng: 954 Bạch Thủ: 42 Xiên 3: 50 14 42 THẮNG773
07-09-2022 Ba càng: 257 Bạch Thủ: 48 Xiên 3: 06 35 48 THẮNG1421
06-09-2022 Ba càng: 124 Bạch Thủ: 16 Xiên 3: 27 94 16 THẮNG873
05-09-2022 Ba càng: 495 Bạch Thủ: 85 Xiên 3: 21 03 85 THẮNG630
04-09-2022 Ba càng: 747 Bạch Thủ: 66 Xiên 3: 21 37 66 THẮNG1230
03-09-2022 Ba càng: 697 Bạch Thủ Lô: 23 Xiên 3: 39 8 5THUA427
02-09-2022 Ba càng: 812 Bạch Thủ: 10 Xiên 3: 41 41 10 THẮNG363
01-09-2022 Ba càng: 564 Bạch Thủ: 59 Xiên 3: 80 84 59 THẮNG1671
31-08-2022 Ba càng: 794 Bạch Thủ: 57 Xiên 3: 45 09 57 THẮNG775
30-08-2022 Ba càng: 379 Bạch Thủ: 05 Xiên 3: 79 10 05 THẮNG861
29-08-2022 Ba càng: 536 Bạch Thủ: 52 Xiên 3: 92 92 52 THẮNG1732
28-08-2022 Ba càng: 459 Bạch Thủ: 26 Xiên 3: 26 99 26 THẮNG759
27-08-2022 Ba càng: 377 Bạch Thủ: 20 Xiên 3: 04 47 20 THẮNG973
26-08-2022 Ba càng: 723 Bạch Thủ Lô: 80 Xiên 3: 27 95 69THUA232
25-08-2022 Ba càng: 213 Bạch Thủ: 01 Xiên 3: 70 33 01 THẮNG460
24-08-2022 Ba càng: 500 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 97 00 97 THẮNG1060
23-08-2022 Ba càng: 298 Bạch Thủ: 17 Xiên 3: 69 29 17 THẮNG576
22-08-2022 Ba càng: 865 Bạch Thủ: 91 Xiên 3: 56 34 91 THẮNG462
21-08-2022 Ba càng: 691 Bạch Thủ Lô: 51 Xiên 3: 78 71 39THUA451
20-08-2022 Ba càng: 380 Bạch Thủ: 75 Xiên 3: 48 20 75 THẮNG196
18-08-2022 Ba càng: 141 Bạch Thủ: 28 Xiên 3: 14 75 28 THẮNG1789
17-08-2022 Ba càng: 707 Bạch Thủ: 80 Xiên 3: 32 45 80 THẮNG175
16-08-2022 Ba càng: 503 Bạch Thủ: 14 Xiên 3: 08 45 14 THẮNG957
15-08-2022 Ba càng: 384 Bạch Thủ: 93 Xiên 3: 07 17 93 THẮNG135
14-08-2022 Ba càng: 773 Bạch Thủ: 63 Xiên 3: 56 95 63 THẮNG938
13-08-2022 Ba càng: 750 Bạch Thủ: 43 Xiên 3: 78 14 43 THẮNG1026
12-08-2022 Ba càng: 614 Bạch Thủ: 40 Xiên 3: 06 66 40 THẮNG1242
11-08-2022 Ba càng: 435 Bạch Thủ: 50 Xiên 3: 21 57 50 THẮNG463
10-08-2022 Ba càng: 622 Bạch Thủ: 60 Xiên 3: 22 80 60 THẮNG965
09-08-2022 Ba càng: 273 Bạch Thủ: 33 Xiên 3: 30 56 33 THẮNG1428
08-08-2022 Ba càng: 539 Bạch Thủ: 43 Xiên 3: 06 16 43 THẮNG1433
07-08-2022 Ba càng: 574 Bạch Thủ: 57 Xiên 3: 09 98 57 THẮNG530
06-08-2022 Ba càng: 131 Bạch Thủ: 59 Xiên 3: 34 71 59 THẮNG1325
05-08-2022 Ba càng: 250 Bạch Thủ: 14 Xiên 3: 23 74 14 THẮNG1608
04-08-2022 Ba càng: 467 Bạch Thủ: 19 Xiên 3: 93 70 19 THẮNG1470
03-08-2022 Ba càng: 382 Bạch Thủ: 86 Xiên 3: 51 15 86 THẮNG222
02-08-2022 Ba càng: 758 Bạch Thủ: 83 Xiên 3: 82 21 83 THẮNG1048
01-08-2022 Ba càng: 595 Bạch Thủ: 28 Xiên 3: 08 81 28 THẮNG377
31-07-2022 Ba càng: 921 Bạch Thủ: 81 Xiên 3: 35 41 81 THẮNG1495
30-07-2022 Ba càng: 412 Bạch Thủ: 82 Xiên 3: 82 96 82 THẮNG467
29-07-2022 Ba càng: 627 Bạch Thủ: 58 Xiên 3: 03 24 58 THẮNG1014
28-07-2022 Ba càng: 323 Bạch Thủ: 32 Xiên 3: 54 01 32 THẮNG1609
27-07-2022 Ba càng: 286 Bạch Thủ: 38 Xiên 3: 12 90 38 THẮNG1543
26-07-2022 Ba càng: 538 Bạch Thủ: 85 Xiên 3: 99 26 85 THẮNG1518
25-07-2022 Ba càng: 184 Bạch Thủ: 16 Xiên 3: 69 64 16 THẮNG202
24-07-2022 Ba càng: 893 Bạch Thủ: 03 Xiên 3: 35 72 03 THẮNG834
23-07-2022 Ba càng: 171 Bạch Thủ: 22 Xiên 3: 96 03 22 THẮNG949
22-07-2022 Ba càng: 632 Bạch Thủ: 82 Xiên 3: 10 89 82 THẮNG558
21-07-2022 Ba càng: 751 Bạch Thủ: 31 Xiên 3: 84 85 31 THẮNG487
20-07-2022 Ba càng: 868 Bạch Thủ: 87 Xiên 3: 14 90 87 THẮNG464
19-07-2022 Ba càng: 375 Bạch Thủ: 24 Xiên 3: 03 24 24 THẮNG695
18-07-2022 Ba càng: 794 Bạch Thủ: 98 Xiên 3: 10 49 98 THẮNG400
17-07-2022 Ba càng: 883 Bạch Thủ: 89 Xiên 3: 71 23 89 THẮNG774
16-07-2022 Ba càng: 897 Bạch Thủ Lô: 19 Xiên 3: 83 55 26THUA862
15-07-2022 Ba càng: 711 Bạch Thủ: 62 Xiên 3: 37 61 62 THẮNG1275
14-07-2022 Ba càng: 576 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 22 69 97 THẮNG138
13-07-2022 Ba càng: 732 Bạch Thủ: 48 Xiên 3: 84 09 48 THẮNG1307
12-07-2022 Ba càng: 214 Bạch Thủ: 43 Xiên 3: 56 22 76THUA784
11-07-2022 Ba càng: 821 Bạch Thủ: 10 Xiên 3: 54 58 10 THẮNG697
10-07-2022 Ba càng: 393 Bạch Thủ: Xiên 3: THẮNG1314
09-07-2022 Ba càng: 455 Bạch Thủ: 55 Xiên 3: 35 02 55 THẮNG1602
08-07-2022 Ba càng: 594 Bạch Thủ: 90 Xiên 3: 72 98 90 THẮNG1128
07-07-2022 Ba càng: 307 Bạch Thủ: 52 Xiên 3: 75 78 52 THẮNG198
06-07-2022 Ba càng: 869 Bạch Thủ: 27 Xiên 3: 05 75 27 THẮNG801
05-07-2022 Ba càng: 243 Bạch Thủ: 11 Xiên 3: 27 34 11 THẮNG755
04-07-2022 Ba càng: 121 Bạch Thủ Lô: 83 Xiên 3: 99 43 98THUA543
03-07-2022 Ba càng: 117 Bạch Thủ: 73 Xiên 3: 26 92 73 THẮNG1108
02-07-2022 Ba càng: 603 Bạch Thủ: 59 Xiên 3: 77 80 59 THẮNG381
02-07-2022 Ba càng: 974 Bạch Thủ Lô: 24 Xiên 3: 10 20 12THUA1593
01-07-2022 Ba càng: 426 Bạch Thủ: 05 Xiên 3: 75 30 05 THẮNG309
30-06-2022 Ba càng: 662 Bạch Thủ: 76 Xiên 3: 28 32 76 THẮNG1396
29-06-2022 Ba càng: 804 Bạch Thủ: 65 Xiên 3: 92 26 65 THẮNG1210
28-06-2022 Ba càng: 265 Bạch Thủ: 95 Xiên 3: 16 96 95 THẮNG1560
27-06-2022 Ba càng: 756 Bạch Thủ: 47 Xiên 3: 28 64 47 THẮNG1054
26-06-2022 Ba càng: 132 Bạch Thủ: 47 Xiên 3: 96 19 47 THẮNG1148
25-06-2022 Ba càng: 920 Bạch Thủ: 84 Xiên 3: 78 25 84 THẮNG192
24-06-2022 Ba càng: 556 Bạch Thủ: 77 Xiên 3: 95 56 77 THẮNG529
23-06-2022 Ba càng: 675 Bạch Thủ: 70 Xiên 3: 01 47 70 THẮNG749
22-06-2022 Ba càng: 615 Bạch Thủ: 62 Xiên 3: 44 48 62 THẮNG1522
21-06-2022 Ba càng: 660 Bạch Thủ: 39 Xiên 3: 43 54 39 THẮNG1443
20-06-2022 Ba càng: 900 Bạch Thủ: 33 Xiên 3: 70 54 33 THẮNG438
19-06-2022 Ba càng: 610 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 74 66 51 THẮNG1434
18-06-2022 Ba càng: 575 Bạch Thủ: 13 Xiên 3: 32 18 13 THẮNG270
17-06-2022 Ba càng: 584 Bạch Thủ: 89 Xiên 3: 74 39 89 THẮNG1677
16-06-2022 Ba càng: 542 Bạch Thủ: 64 Xiên 3: 49 17 64 THẮNG419
15-06-2022 Ba càng: 173 Bạch Thủ: 05 Xiên 3: 02 87 05 THẮNG1458
14-06-2022 Ba càng: 316 Bạch Thủ: 53 Xiên 3: 95 38 53 THẮNG759
13-06-2022 Ba càng: 334 Bạch Thủ: 13 Xiên 3: 30 77 13 THẮNG278
12-06-2022 Ba càng: 215 Bạch Thủ: 73 Xiên 3: 31 12 73 THẮNG1664
11-06-2022 Ba càng: 318 Bạch Thủ: 66 Xiên 3: 06 66 66 THẮNG645
10-06-2022 Ba càng: 439 Bạch Thủ Lô: 12 Xiên 3: 52 17 49THUA984
09-06-2022 Ba càng: 404 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 00 51 51 THẮNG1242
08-06-2022 Ba càng: 638 Bạch Thủ: 59 Xiên 3: 84 84 59 THẮNG690
07-06-2022 Ba càng: 804 Bạch Thủ Lô: 93 Xiên 3: 88 81 40THUA661
06-06-2022 Ba càng: 751 Bạch Thủ: 36 Xiên 3: 74 19 36 THẮNG648
05-06-2022 Ba càng: 797 Bạch Thủ: 38 Xiên 3: 32 91 38 THẮNG770
ĐÃ LƯU
ĐÃ LƯU
ĐÃ LƯU
5900