.
NGÀY NHẬN SỐ VIP KẾT QUẢ NGƯỜI CHƠI
02-10-2022 Ba càng: 916 Bạch Thủ: 22 Xiên 3: 62 66 22 ĂN112
01-10-2022 Ba càng: 336 Bạch Thủ: 18 Xiên 3: 69 04 18 ĂN415
30-09-2022 Ba càng: 264 Bạch Thủ: 24 Xiên 3: 04 36 24 ĂN508
29-09-2022 Ba càng: 161 Bạch Thủ: 94 Xiên 3: 86 77 94 ĂN634
28-09-2022 Ba càng: 531 Bạch Thủ: 42 Xiên 3: 22 23 42 ĂN484
27-09-2022 Ba càng: 746 Bạch Thủ: 64 Xiên 3: 20 28 64 ĂN661
26-09-2022 Ba càng: 627 Bạch Thủ: 60 Xiên 3: 84 61 60 ĂN973
25-09-2022 Ba càng: 750 Bạch Thủ: 74 Xiên 3: 07 27 74 ĂN1788
24-09-2022 Ba càng: 442 Bạch Thủ: 13 Xiên 3: 09 67 13 ĂN1226
23-09-2022 Ba càng: 134 Bạch Thủ: 46 Xiên 3: 36 95 46 ĂN1537
22-09-2022 Ba càng: 396 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 65 35 51 ĂN1366
21-09-2022 Ba càng: 754 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 03 55 51 ĂN998
20-09-2022 Ba càng: 613 Bạch Thủ: 76 Xiên 3: 99 65 76 ĂN102
19-09-2022 Ba càng: 454 Bạch Thủ: 08 Xiên 3: 39 24 08 ĂN190
18-09-2022 Ba càng: 181 Bạch Thủ: 35 Xiên 3: 22 00 35 ĂN1181
17-09-2022 Ba càng: 197 Bạch Thủ: 48 Xiên 3: 25 63 48 ĂN1572
16-09-2022 Ba càng: 890 Bạch Thủ: 20 Xiên 3: 87 17 20 ĂN1037
15-09-2022 Ba càng: 914 Bạch Thủ: 72 Xiên 3: 05 95 72 ĂN151
14-09-2022 Ba càng: 845 Bạch Thủ: 00 Xiên 3: 40 99 00 ĂN1372
13-09-2022 Ba càng: 687 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 05 66 97 ĂN692
12-09-2022 Ba càng: 530 Bạch Thủ: 68 Xiên 3: 67 09 68 ĂN1360
11-09-2022 Ba càng: 668 Bạch Thủ: 49 Xiên 3: 49 17 49 ĂN453
10-09-2022 Ba càng: 536 Bạch Thủ: 70 Xiên 3: 83 24 70 ĂN1437
09-09-2022 Ba càng: 356 Bạch Thủ: 53 Xiên 3: 06 42 53 ĂN865
08-09-2022 Ba càng: 954 Bạch Thủ: 42 Xiên 3: 50 14 42 ĂN773
07-09-2022 Ba càng: 257 Bạch Thủ: 48 Xiên 3: 06 35 48 ĂN1421
06-09-2022 Ba càng: 124 Bạch Thủ: 16 Xiên 3: 27 94 16 ĂN873
05-09-2022 Ba càng: 495 Bạch Thủ: 85 Xiên 3: 21 03 85 ĂN630
04-09-2022 Ba càng: 747 Bạch Thủ: 66 Xiên 3: 21 37 66 ĂN1230
03-09-2022 Ba càng: 697 Bạch Thủ Lô: 23 Xiên 3: 39 8 5THUA427
02-09-2022 Ba càng: 812 Bạch Thủ: 10 Xiên 3: 41 41 10 ĂN363
01-09-2022 Ba càng: 564 Bạch Thủ: 59 Xiên 3: 80 84 59 ĂN1671
31-08-2022 Ba càng: 794 Bạch Thủ: 57 Xiên 3: 45 09 57 ĂN775
30-08-2022 Ba càng: 379 Bạch Thủ: 05 Xiên 3: 79 10 05 ĂN861
29-08-2022 Ba càng: 536 Bạch Thủ: 52 Xiên 3: 92 92 52 ĂN1732
28-08-2022 Ba càng: 459 Bạch Thủ: 26 Xiên 3: 26 99 26 ĂN759
27-08-2022 Ba càng: 377 Bạch Thủ: 20 Xiên 3: 04 47 20 ĂN973
26-08-2022 Ba càng: 723 Bạch Thủ Lô: 80 Xiên 3: 27 95 69THUA232
25-08-2022 Ba càng: 213 Bạch Thủ: 01 Xiên 3: 70 33 01 ĂN460
24-08-2022 Ba càng: 500 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 97 00 97 ĂN1060
23-08-2022 Ba càng: 298 Bạch Thủ: 17 Xiên 3: 69 29 17 ĂN576
22-08-2022 Ba càng: 865 Bạch Thủ: 91 Xiên 3: 56 34 91 ĂN462
21-08-2022 Ba càng: 691 Bạch Thủ Lô: 51 Xiên 3: 78 71 39THUA451
20-08-2022 Ba càng: 380 Bạch Thủ: 75 Xiên 3: 48 20 75 ĂN196
18-08-2022 Ba càng: 141 Bạch Thủ: 28 Xiên 3: 14 75 28 ĂN1789
17-08-2022 Ba càng: 707 Bạch Thủ: 80 Xiên 3: 32 45 80 ĂN175
16-08-2022 Ba càng: 503 Bạch Thủ: 14 Xiên 3: 08 45 14 ĂN957
15-08-2022 Ba càng: 384 Bạch Thủ: 93 Xiên 3: 07 17 93 ĂN135
14-08-2022 Ba càng: 773 Bạch Thủ: 63 Xiên 3: 56 95 63 ĂN938
13-08-2022 Ba càng: 750 Bạch Thủ: 43 Xiên 3: 78 14 43 ĂN1026
12-08-2022 Ba càng: 614 Bạch Thủ: 40 Xiên 3: 06 66 40 ĂN1242
11-08-2022 Ba càng: 435 Bạch Thủ: 50 Xiên 3: 21 57 50 ĂN463
10-08-2022 Ba càng: 622 Bạch Thủ: 60 Xiên 3: 22 80 60 ĂN965
09-08-2022 Ba càng: 273 Bạch Thủ: 33 Xiên 3: 30 56 33 ĂN1428
08-08-2022 Ba càng: 539 Bạch Thủ: 43 Xiên 3: 06 16 43 ĂN1433
07-08-2022 Ba càng: 574 Bạch Thủ: 57 Xiên 3: 09 98 57 ĂN530
06-08-2022 Ba càng: 131 Bạch Thủ: 59 Xiên 3: 34 71 59 ĂN1325
05-08-2022 Ba càng: 250 Bạch Thủ: 14 Xiên 3: 23 74 14 ĂN1608
04-08-2022 Ba càng: 467 Bạch Thủ: 19 Xiên 3: 93 70 19 ĂN1470
03-08-2022 Ba càng: 382 Bạch Thủ: 86 Xiên 3: 51 15 86 ĂN222
02-08-2022 Ba càng: 758 Bạch Thủ: 83 Xiên 3: 82 21 83 ĂN1048
01-08-2022 Ba càng: 595 Bạch Thủ: 28 Xiên 3: 08 81 28 ĂN377
31-07-2022 Ba càng: 921 Bạch Thủ: 81 Xiên 3: 35 41 81 ĂN1495
30-07-2022 Ba càng: 412 Bạch Thủ: 82 Xiên 3: 82 96 82 ĂN467
29-07-2022 Ba càng: 627 Bạch Thủ: 58 Xiên 3: 03 24 58 ĂN1014
28-07-2022 Ba càng: 323 Bạch Thủ: 32 Xiên 3: 54 01 32 ĂN1609
27-07-2022 Ba càng: 286 Bạch Thủ: 38 Xiên 3: 12 90 38 ĂN1543
26-07-2022 Ba càng: 538 Bạch Thủ: 85 Xiên 3: 99 26 85 ĂN1518
25-07-2022 Ba càng: 184 Bạch Thủ: 16 Xiên 3: 69 64 16 ĂN202
24-07-2022 Ba càng: 893 Bạch Thủ: 03 Xiên 3: 35 72 03 ĂN834
23-07-2022 Ba càng: 171 Bạch Thủ: 22 Xiên 3: 96 03 22 ĂN949
22-07-2022 Ba càng: 632 Bạch Thủ: 82 Xiên 3: 10 89 82 ĂN558
21-07-2022 Ba càng: 751 Bạch Thủ: 31 Xiên 3: 84 85 31 ĂN487
20-07-2022 Ba càng: 868 Bạch Thủ: 87 Xiên 3: 14 90 87 ĂN464
19-07-2022 Ba càng: 375 Bạch Thủ: 24 Xiên 3: 03 24 24 ĂN695
18-07-2022 Ba càng: 794 Bạch Thủ: 98 Xiên 3: 10 49 98 ĂN400
17-07-2022 Ba càng: 883 Bạch Thủ: 89 Xiên 3: 71 23 89 ĂN774
16-07-2022 Ba càng: 897 Bạch Thủ Lô: 19 Xiên 3: 83 55 26THUA862
15-07-2022 Ba càng: 711 Bạch Thủ: 62 Xiên 3: 37 61 62 ĂN1275
14-07-2022 Ba càng: 576 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 22 69 97 ĂN138
13-07-2022 Ba càng: 732 Bạch Thủ: 48 Xiên 3: 84 09 48 ĂN1307
12-07-2022 Ba càng: 214 Bạch Thủ: 43 Xiên 3: 56 22 76THUA784
11-07-2022 Ba càng: 821 Bạch Thủ: 10 Xiên 3: 54 58 10 ĂN697
10-07-2022 Ba càng: 393 Bạch Thủ: Xiên 3: ĂN1314
09-07-2022 Ba càng: 455 Bạch Thủ: 55 Xiên 3: 35 02 55 ĂN1602
08-07-2022 Ba càng: 594 Bạch Thủ: 90 Xiên 3: 72 98 90 ĂN1128
07-07-2022 Ba càng: 307 Bạch Thủ: 52 Xiên 3: 75 78 52 ĂN198
06-07-2022 Ba càng: 869 Bạch Thủ: 27 Xiên 3: 05 75 27 ĂN801
05-07-2022 Ba càng: 243 Bạch Thủ: 11 Xiên 3: 27 34 11 ĂN755
04-07-2022 Ba càng: 121 Bạch Thủ Lô: 83 Xiên 3: 99 43 98THUA543
03-07-2022 Ba càng: 117 Bạch Thủ: 73 Xiên 3: 26 92 73 ĂN1108
02-07-2022 Ba càng: 603 Bạch Thủ: 59 Xiên 3: 77 80 59 ĂN381
02-07-2022 Ba càng: 974 Bạch Thủ Lô: 24 Xiên 3: 10 20 12THUA1593
01-07-2022 Ba càng: 426 Bạch Thủ: 05 Xiên 3: 75 30 05 ĂN309
30-06-2022 Ba càng: 662 Bạch Thủ: 76 Xiên 3: 28 32 76 ĂN1396
29-06-2022 Ba càng: 804 Bạch Thủ: 65 Xiên 3: 92 26 65 ĂN1210
28-06-2022 Ba càng: 265 Bạch Thủ: 95 Xiên 3: 16 96 95 ĂN1560
27-06-2022 Ba càng: 756 Bạch Thủ: 47 Xiên 3: 28 64 47 ĂN1054
26-06-2022 Ba càng: 132 Bạch Thủ: 47 Xiên 3: 96 19 47 ĂN1148
25-06-2022 Ba càng: 920 Bạch Thủ: 84 Xiên 3: 78 25 84 ĂN192
24-06-2022 Ba càng: 556 Bạch Thủ: 77 Xiên 3: 95 56 77 ĂN529
23-06-2022 Ba càng: 675 Bạch Thủ: 70 Xiên 3: 01 47 70 ĂN749
22-06-2022 Ba càng: 615 Bạch Thủ: 62 Xiên 3: 44 48 62 ĂN1522
21-06-2022 Ba càng: 660 Bạch Thủ: 39 Xiên 3: 43 54 39 ĂN1443
20-06-2022 Ba càng: 900 Bạch Thủ: 33 Xiên 3: 70 54 33 ĂN438
19-06-2022 Ba càng: 610 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 74 66 51 ĂN1434
18-06-2022 Ba càng: 575 Bạch Thủ: 13 Xiên 3: 32 18 13 ĂN270
17-06-2022 Ba càng: 584 Bạch Thủ: 89 Xiên 3: 74 39 89 ĂN1677
16-06-2022 Ba càng: 542 Bạch Thủ: 64 Xiên 3: 49 17 64 ĂN419
15-06-2022 Ba càng: 173 Bạch Thủ: 05 Xiên 3: 02 87 05 ĂN1458
14-06-2022 Ba càng: 316 Bạch Thủ: 53 Xiên 3: 95 38 53 ĂN759
13-06-2022 Ba càng: 334 Bạch Thủ: 13 Xiên 3: 30 77 13 ĂN278
12-06-2022 Ba càng: 215 Bạch Thủ: 73 Xiên 3: 31 12 73 ĂN1664
11-06-2022 Ba càng: 318 Bạch Thủ: 66 Xiên 3: 06 66 66 ĂN645
10-06-2022 Ba càng: 439 Bạch Thủ Lô: 12 Xiên 3: 52 17 49THUA984
09-06-2022 Ba càng: 404 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 00 51 51 ĂN1242
08-06-2022 Ba càng: 638 Bạch Thủ: 59 Xiên 3: 84 84 59 ĂN690
07-06-2022 Ba càng: 804 Bạch Thủ Lô: 93 Xiên 3: 88 81 40THUA661
06-06-2022 Ba càng: 751 Bạch Thủ: 36 Xiên 3: 74 19 36 ĂN648
05-06-2022 Ba càng: 797 Bạch Thủ: 38 Xiên 3: 32 91 38 ĂN770
ĐÃ LƯU
ĐÃ LƯU
ĐÃ LƯU
5900