.
+ Ngày chốt: 20-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 893 Bạch Thủ: 18 Xiên 3: 99 78 18 Trả về: BIG WIN Người lấy: 192
+ Ngày chốt: 19-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 757 Bạch Thủ: 76 Xiên 3: 16 83 76 Trả về: BIG WIN Người lấy: 198
+ Ngày chốt: 18-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 165 Bạch Thủ Lô: 75 Xiên 3: 69 59 20 Trả về: MISS Người lấy: 619
+ Ngày chốt: 17-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 751 Bạch Thủ: 41 Xiên 3: 66 92 41 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1108
+ Ngày chốt: 16-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 228 Bạch Thủ: 88 Xiên 3: 22 71 88 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1084
+ Ngày chốt: 15-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 286 Bạch Thủ: 23 Xiên 3: 97 23 23 Trả về: BIG WIN Người lấy: 989
+ Ngày chốt: 14-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 803 Bạch Thủ: 51 Xiên 3: 32 89 51 Trả về: BIG WIN Người lấy: 529
+ Ngày chốt: 13-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 679 Bạch Thủ: 54 Xiên 3: 23 69 54 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1379
+ Ngày chốt: 12-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 827 Bạch Thủ: 04 Xiên 3: 55 04 04 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1522
+ Ngày chốt: 11-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 117 Bạch Thủ: 84 Xiên 3: 89 08 84 Trả về: BIG WIN Người lấy: 83
+ Ngày chốt: 10-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 289 Bạch Thủ: 65 Xiên 3: 35 35 65 Trả về: BIG WIN Người lấy: 475
+ Ngày chốt: 09-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 672 Bạch Thủ Lô: 89 Xiên 3: 85 15 50 Trả về: MISS Người lấy: 1593
+ Ngày chốt: 08-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 165 Bạch Thủ: 55 Xiên 3: 93 61 55 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1220
+ Ngày chốt: 07-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 597 Bạch Thủ: 23 Xiên 3: 83 48 23 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1473
+ Ngày chốt: 06-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 622 Bạch Thủ: 88 Xiên 3: 18 89 88 Trả về: BIG WIN Người lấy: 218
+ Ngày chốt: 05-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 831 Bạch Thủ: 33 Xiên 3: 13 13 33 Trả về: BIG WIN Người lấy: 589
+ Ngày chốt: 04-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 351 Bạch Thủ: 21 Xiên 3: 16 16 21 Trả về: BIG WIN Người lấy: 865
+ Ngày chốt: 03-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 844 Bạch Thủ: 59 Xiên 3: 18 84 59 Trả về: BIG WIN Người lấy: 130
+ Ngày chốt: 02-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 234 Bạch Thủ: 21 Xiên 3: 21 03 21 Trả về: BIG WIN Người lấy: 765
+ Ngày chốt: 01-06-2021
Soi cầu: Ba càng: 552 Bạch Thủ: 13 Xiên 3: 64 73 13 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1648
+ Ngày chốt: 31-05-2021
Soi cầu: Ba càng: 426 Bạch Thủ: 60 Xiên 3: 59 77 60 Trả về: BIG WIN Người lấy: 579
+ Ngày chốt: 30-05-2021
Soi cầu: Ba càng: 117 Bạch Thủ: 97 Xiên 3: 63 82 97 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1166
+ Ngày chốt: 29-05-2021
Soi cầu: Ba càng: 616 Bạch Thủ: 72 Xiên 3: 14 95 72 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1286
+ Ngày chốt: 28-05-2021
Soi cầu: Ba càng: 597 Bạch Thủ: 95 Xiên 3: 03 14 95 Trả về: BIG WIN Người lấy: 542
+ Ngày chốt: 27-05-2021
Soi cầu: Ba càng: 875 Bạch Thủ: 43 Xiên 3: 47 72 43 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1452
+ Ngày chốt: 26-05-2021
Soi cầu: Ba càng: 139 Bạch Thủ: 18 Xiên 3: 32 33 18 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1721
+ Ngày chốt: 25-05-2021
Soi cầu: Ba càng: 309 Bạch Thủ: 44 Xiên 3: 14 83 44 Trả về: BIG WIN Người lấy: 338
+ Ngày chốt: 24-05-2021
Soi cầu: Ba càng: 638 Bạch Thủ: 85 Xiên 3: 41 89 85 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1089
+ Ngày chốt: 23-05-2021
Soi cầu: Ba càng: 349 Bạch Thủ: 64 Xiên 3: 22 49 64 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1629
+ Ngày chốt: 22-05-2021
Soi cầu: Ba càng: 158 Bạch Thủ: 10 Xiên 3: 76 62 10 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1750
+ Ngày chốt: 21-05-2021
Soi cầu: Ba càng: 628 Bạch Thủ: 33 Xiên 3: 75 82 33 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1507
+ Ngày chốt: 20-05-2021
Soi cầu: Ba càng: 713 Bạch Thủ: 45 Xiên 3: 71 83 45 Trả về: BIG WIN Người lấy: 577
+ Ngày chốt:
Soi cầu: ĐÃ LƯU Trả về: Người lấy:
5901