.
+ Ngày chốt: 20-06-2021
Soi cầu: 05 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1635
+ Ngày chốt: 19-06-2021
Soi cầu: 23 Trả về: MISS Người lấy: 1474
+ Ngày chốt: 18-06-2021
Soi cầu: 47 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1445
+ Ngày chốt: 17-06-2021
Soi cầu: 43 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1622
+ Ngày chốt: 16-06-2021
Soi cầu: 55 Trả về: BIG WIN Người lấy: 175
+ Ngày chốt: 15-06-2021
Soi cầu: 85 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1175
+ Ngày chốt: 14-06-2021
Soi cầu: 46 Trả về: BIG WIN Người lấy: 763
+ Ngày chốt: 13-06-2021
Soi cầu: 34 Trả về: MISS Người lấy: 1154
+ Ngày chốt: 12-06-2021
Soi cầu: 24 Trả về: MISS Người lấy: 859
+ Ngày chốt: 11-06-2021
Soi cầu: 21 Trả về: MISS Người lấy: 942
+ Ngày chốt: 10-06-2021
Soi cầu: 96 Trả về: BIG WIN Người lấy: 356
+ Ngày chốt: 09-06-2021
Soi cầu: 54 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1270
+ Ngày chốt: 08-06-2021
Soi cầu: 93 Trả về: BIG WIN Người lấy: 288
+ Ngày chốt: 07-06-2021
Soi cầu: 02 Trả về: BIG WIN Người lấy: 343
+ Ngày chốt: 06-06-2021
Soi cầu: 19 Trả về: MISS Người lấy: 434
+ Ngày chốt: 05-06-2021
Soi cầu: 77 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1010
+ Ngày chốt: 04-06-2021
Soi cầu: 8 Trả về: MISS Người lấy: 1024
+ Ngày chốt: 03-06-2021
Soi cầu: 53 Trả về: BIG WIN Người lấy: 753
+ Ngày chốt: 02-06-2021
Soi cầu: 53 Trả về: BIG WIN Người lấy: 259
+ Ngày chốt: 01-06-2021
Soi cầu: 9 Trả về: MISS Người lấy: 506
+ Ngày chốt: 31-05-2021
Soi cầu: 60 Trả về: BIG WIN Người lấy: 496
+ Ngày chốt: 30-05-2021
Soi cầu: 29 Trả về: BIG WIN Người lấy: 629
+ Ngày chốt: 29-05-2021
Soi cầu: 44 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1408
+ Ngày chốt: 28-05-2021
Soi cầu: 23 Trả về: MISS Người lấy: 1771
+ Ngày chốt: 27-05-2021
Soi cầu: 47 Trả về: BIG WIN Người lấy: 630
+ Ngày chốt: 26-05-2021
Soi cầu: 57 Trả về: BIG WIN Người lấy: 536
+ Ngày chốt: 25-05-2021
Soi cầu: 2 Trả về: MISS Người lấy: 230
+ Ngày chốt: 24-05-2021
Soi cầu: 31 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1485
+ Ngày chốt: 23-05-2021
Soi cầu: 4 Trả về: MISS Người lấy: 637
+ Ngày chốt: 22-05-2021
Soi cầu: 82 Trả về: BIG WIN Người lấy: 659
+ Ngày chốt: 21-05-2021
Soi cầu: 35 Trả về: MISS Người lấy: 1674
+ Ngày chốt: 20-05-2021
Soi cầu: 67 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1787
+ Ngày chốt:
Soi cầu: ĐÃ LƯU Trả về: Người lấy:
29