.
+ Ngày chốt: 20-06-2021
Soi cầu: 78 - 35 - 05 Trả về: BIG WIN Người lấy: 602
+ Ngày chốt: 19-06-2021
Soi cầu: 65 - 20 - 16 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1108
+ Ngày chốt: 18-06-2021
Soi cầu: 08 - 03 - 55 Trả về: BIG WIN Người lấy: 470
+ Ngày chốt: 17-06-2021
Soi cầu: 36 - 49 - 29 Trả về: MISS Người lấy: 1238
+ Ngày chốt: 16-06-2021
Soi cầu: 71 - 95 - 22 Trả về: BIG WIN Người lấy: 436
+ Ngày chốt: 15-06-2021
Soi cầu: 36 - 49 - 59 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1117
+ Ngày chốt: 14-06-2021
Soi cầu: 46 - 55 - 21 Trả về: BIG WIN Người lấy: 506
+ Ngày chốt: 13-06-2021
Soi cầu: 23 - 53 - 06 Trả về: BIG WIN Người lấy: 740
+ Ngày chốt: 12-06-2021
Soi cầu: 35 - 03 - 86 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1590
+ Ngày chốt: 11-06-2021
Soi cầu: 25 - 09 - 30 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1609
+ Ngày chốt: 10-06-2021
Soi cầu: 35 - 36 - 68 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1391
+ Ngày chốt: 09-06-2021
Soi cầu: 96 - 97 - 59 Trả về: BIG WIN Người lấy: 780
+ Ngày chốt: 08-06-2021
Soi cầu: 19 - 39 - 44 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1732
+ Ngày chốt: 07-06-2021
Soi cầu: 45 - 02 - 76 Trả về: BIG WIN Người lấy: 331
+ Ngày chốt: 06-06-2021
Soi cầu: 63 - 48 - 33 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1010
+ Ngày chốt: 05-06-2021
Soi cầu: 13 - 33 - 65 Trả về: BIG WIN Người lấy: 104
+ Ngày chốt: 04-06-2021
Soi cầu: 78 - 23 - 10 Trả về: BIG WIN Người lấy: 376
+ Ngày chốt: 03-06-2021
Soi cầu: 18 - 56 - 84 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1300
+ Ngày chốt: 02-06-2021
Soi cầu: 61 - 39 - 07 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1027
+ Ngày chốt: 01-06-2021
Soi cầu: 95 - 77 - 70 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1163
+ Ngày chốt: 31-05-2021
Soi cầu: 50 - 75 - 60 Trả về: BIG WIN Người lấy: 285
+ Ngày chốt: 30-05-2021
Soi cầu: 97 - 31 - 71 Trả về: BIG WIN Người lấy: 683
+ Ngày chốt: 29-05-2021
Soi cầu: 56 - 50 - 73 Trả về: BIG WIN Người lấy: 359
+ Ngày chốt: 28-05-2021
Soi cầu: 33 - 50 - 76 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1084
+ Ngày chốt: 27-05-2021
Soi cầu: 31 - 29 - 77 Trả về: BIG WIN Người lấy: 99
+ Ngày chốt: 26-05-2021
Soi cầu: 62 - 97 - 09 Trả về: BIG WIN Người lấy: 629
+ Ngày chốt: 25-05-2021
Soi cầu: 85 - 20 - 98 Trả về: BIG WIN Người lấy: 481
+ Ngày chốt: 24-05-2021
Soi cầu: 41 - 40 - 83 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1428
+ Ngày chốt: 23-05-2021
Soi cầu: 60 - 32 - 45 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1565
+ Ngày chốt: 22-05-2021
Soi cầu: 28 - 82 - 73 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1147
+ Ngày chốt: 21-05-2021
Soi cầu: 95 - 02 - 49 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1086
+ Ngày chốt: 20-05-2021
Soi cầu: 76 - 39 - 98 Trả về: BIG WIN Người lấy: 579
+ Ngày chốt:
Soi cầu: ĐÃ LƯU Trả về: Người lấy:
1909