.
+ Ngày chốt: 18-06-2021
Soi cầu: 29 - 67 Trả về: BIG WIN Người lấy: 993
+ Ngày chốt: 17-06-2021
Soi cầu: 54 - 17 Trả về: BIG WIN Người lấy: 162
+ Ngày chốt: 16-06-2021
Soi cầu: 98 - 86 Trả về: BIG WIN Người lấy: 591
+ Ngày chốt: 15-06-2021
Soi cầu: 59 - 73 Trả về: BIG WIN Người lấy: 895
+ Ngày chốt: 14-06-2021
Soi cầu: 76 - 89 Trả về: BIG WIN Người lấy: 757
+ Ngày chốt: 13-06-2021
Soi cầu: 06 - 76 Trả về: BIG WIN Người lấy: 809
+ Ngày chốt: 12-06-2021
Soi cầu: 19 - 22 Trả về: BIG WIN Người lấy: 177
+ Ngày chốt: 11-06-2021
Soi cầu: 71 - 25 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1487
+ Ngày chốt: 10-06-2021
Soi cầu: 98 - 96 Trả về: BIG WIN Người lấy: 191
+ Ngày chốt: 09-06-2021
Soi cầu: 54 - 10 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1396
+ Ngày chốt: 08-06-2021
Soi cầu: 25 - 67 Trả về: BIG WIN Người lấy: 527
+ Ngày chốt: 07-06-2021
Soi cầu: 48 - 66 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1472
+ Ngày chốt: 06-06-2021
Soi cầu: 60 - 93 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1261
+ Ngày chốt: 05-06-2021
Soi cầu: 41 - 60 Trả về: BIG WIN Người lấy: 300
+ Ngày chốt: 04-06-2021
Soi cầu: 02 - 54 Trả về: BIG WIN Người lấy: 910
+ Ngày chốt: 03-06-2021
Soi cầu: 40 - 50 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1444
+ Ngày chốt: 02-06-2021
Soi cầu: 03 - 14 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1602
+ Ngày chốt: 01-06-2021
Soi cầu: 82 - 47 Trả về: BIG WIN Người lấy: 605
+ Ngày chốt: 31-05-2021
Soi cầu: 59 - 80 Trả về: BIG WIN Người lấy: 183
+ Ngày chốt: 30-05-2021
Soi cầu: 53 - 90 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1325
+ Ngày chốt: 29-05-2021
Soi cầu: 87 - 87 Trả về: BIG WIN Người lấy: 468
+ Ngày chốt: 28-05-2021
Soi cầu: 28 - 08 Trả về: BIG WIN Người lấy: 673
+ Ngày chốt: 27-05-2021
Soi cầu: 95 - 72 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1539
+ Ngày chốt: 26-05-2021
Soi cầu: 71 - 71 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1341
+ Ngày chốt: 25-05-2021
Soi cầu: 85 - 65 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1221
+ Ngày chốt: 24-05-2021
Soi cầu: 09 - 75 Trả về: BIG WIN Người lấy: 557
+ Ngày chốt: 23-05-2021
Soi cầu: 58 - 27 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1733
+ Ngày chốt: 22-05-2021
Soi cầu: 69 - 40 Trả về: BIG WIN Người lấy: 1030
+ Ngày chốt: 21-05-2021
Soi cầu: 04 - 74 Trả về: BIG WIN Người lấy: 278
+ Ngày chốt: 20-05-2021
Soi cầu: 06 - 41 Trả về: BIG WIN Người lấy: 565
+ Ngày chốt:
Soi cầu: ĐÃ LƯU Trả về: Người lấy:
136